główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 329/2012
Wójta Gminy w Janowie
z dnia 14 listopada 2012 roku

 
w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok
 
Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 233, art. 238 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )
 
 
Wójt Gminy Janów
zarządza:
 
§ 1
 

1. Przedstawia się projekt budżetu gminy na 2013 rok

 
- po stronie dochodów 18 047 324,50 zł
- po stronie wydatków   19 097 324,50 zł
 
Szczegółowe dane przedstawia projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 9.
 
 
2. Przedstawia się uzasadnienie do projektu budżetu gminy Janów na 2013 rok
 
§ 2
 
Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem  przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Wójt Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski