Uchwała Nr 142/XXII/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Uchwała Nr 142/XXII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 31 sierpnia 2012 roku

 
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr 105/XVII/12 Rady Gminy w Janowie z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy na 2012 rok
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
Zwiększa się plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 168 000,00 zł oraz plan rozchodów z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 168 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 2
 
Uchyla się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr 119/XX/12 Rady Gminy Janów z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok i nadaje mu się treść jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch