główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 104/XVI/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr 104/XVI/11
Rady Gminy Janów
z dnia 29 grudnia 2011 roku

 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
1. Uchyla się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 92/XIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i nadaje mu się treść jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
2. Objaśnienia przyjętych zmian wartości wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch