główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 69/X/11 w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012 -2015.

Uchwała Nr 69/X/11
Rady Gminy Janów
z dnia 6 września 2011 roku

 
 
 
w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012 -2015
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1.
 
Powołuje się Zespół opiniujący zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015 w składzie:
 
1) Pani Danuta Tomza
2) Pan Paweł Stefaniak
3) Pani Małgorzata Grzywna
4) Pan Krzysztof Szczepanek
 
§ 2.
 
Zespół wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
 
§ 3.
 
Zadaniem Zespołu opiniującego jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie.
 
§ 4.
 
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch