główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 64/IX/11 Rady Gminy w Janowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Uchwała Nr 64/IX/11
Rady Gminy Janów
z dnia 22 czerwca 2011 roku

 
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1.
 
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janów za 2010 rok.
 
§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   
 Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch