główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowe informacje o budżecie Gminy Janów na rok 2011

Podstawowe informacje o budżecie Gminy Janów
na rok 2011

  Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 19 524 350,11 zł , w tym: 

- dochody bieżące  13 738 151,14 zł 
- dochody majątkowe  5 786 198,97 zł 
 
Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20 734 572,11 zł , w tym: 
- wydatki bieżące 13 804 150,20 zł 
- wydatki majątkowe  6 930 421,91 zł 
 
Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 1 210 222,00 zł. 
Deficyt budżetu zostanie pokryty planowanymi kredytami długoterminowymi. 
 
Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 577 229,00 zł i rozchody budżetu w wysokości  2 301 007,00 zł
 
Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego
 
Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku
 
Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 30 000,00 zł. 
Ustala się dotację dla organizacji pożytku publicznego na działalności wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w wysokości 50 000,00 zł. 
Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 733 520,00 zł
Ustala się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 38 257,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10. 
 
Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2011 roku w kwocie 6 930 421,91 zł
 
 
Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej
 
 
W budżecie tworzy się rezerwy: 
1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł, 
2. celową w wysokości 63 000,00 zł z przeznaczeniem na: 
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3 000,00 zł, 
b) realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 60 000,00 zł. 
 
Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4 445 229,00 zł w tym na: 
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00zł. 
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 210 222,00 zł. 
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2 235 007,00 zł. 
 
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych do wysokości 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy , kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym. 
 
Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach.