główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 34/V/11 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych,

UCHWAŁA NR 34/V/11
RADY GMINY JANÓW
z dnia 14 lutego 2011 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, ust. 2 pkt 3, art. 47 ust. 3, art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 1, i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362, z późn.zm)


Rada Gminy Janów uchwala:


§ 1.

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych zgodnie z załącznikiem niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 


 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Ludwik Heinsch