główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 21/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok

Uchwała Nr 21/IV/10
Rady Gminy w Janowie
z dnia 28 grudnia 2010 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 2
 
Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
§ 3
 
1. Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 8 pkt. 1 UchwałyNr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku i nadaje mu się treść:
§ 8 pkt. 1
Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 829 391,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 
2. Uchyla się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 rok i nadaje mu się treść jak załączniki  Nr 3 do niniejszej Uchwały.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch
Dostępne kategorie:
Uchwała nr 31/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów
Uchwała nr 30/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych
Uchwała nr 29/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok
Uchwała nr 28/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości na czas nieoznaczony
Uchwała nr 27/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali będących własnością Gminy Janów między tymi samymi stronami
Uchwała nr 26/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Janów na lata 2011-2015
Uchwała nr 25/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała nr 24/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie
Uchwała nr 23/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
Uchwała nr 22/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
Uchwała nr 21/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok