główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 3/ II /10 Rady Gminy w Janowie w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy

Uchwała Nr 3/ II /10
Rady Gminy w Janowie
z dnia 4 grudnia 2010 roku

 
w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./.
 
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
 
§ 1.
 
1. Powołuje się Komisję doraźną do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy w następującym składzie:
 
1) Pani Małgorzata Grzywna
2) Pani Alina Kaczmarek
3) Pan Krzysztof Szczepanek
 
 
2. Komisja wybierze ze swojego składu Przewodniczącego.
 
§ 2.
 
Opracowane zmiany w Statucie Gminy Komisja przedstawi Radzie Gminy.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Ludwik Heinsch