główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 323/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 258 000,00 zł.

Uchwała Nr 323/XXXVIII/10
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 września 2010 roku

 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 258 000,00 zł
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, i art. 58 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142., poz. 1591 z późn. zm.)
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1 258 000,00 zł z przeznaczeniem na:
-  modernizacja ul. Dębowej, ul. Kosynierów, ul. Zielonej w miejscowościach Janów i Ponik – 970 000,00 zł,
-   odnowienie nawierzchni ul. Szkolnej w Janowie wraz z budową chodnika – 163 000,00 zł,
-   modernizacja dróg gminnych – 125 000,00 zł.
 
§ 2 
Kredyt będzie spłacony z dochodów gminy w następujących terminach:
-   kwota 828 000,00 zł do 31.12.2011 roku,
-   kwota 430 000,00 zł do 31.12.2016 roku.
 
§ 3
 
Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski