główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 253/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok.

Uchwała Nr 253/XXIX/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 25 listopada 2009 roku 

 
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit a) i pkt 2 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M. P. Nr 52, poz. 742)
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1 
Uchwała niniejsza:
 
1. określa wysokość stawek opłaty targowej;
2. określa termin płatności opłaty targowej;
3. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta oraz wynagrodzenie za inkaso.
 
§ 2 
Ustala się wysokość opłaty targowej:
 
1. przy sprzedaży obnośnej   5,50zł
2. z wozu konnego  6,50zł
3. z samochodu o ładowności do 1 tony 22,00zł
4. z samochodu o ładowności powyżej 1 tony i ciągnika z przyczepą
- artykuły przemysłowe 27,00zł
- artykuły rolne 13,00zł
5. przy sprzedaży z budki, straganu za każdy 1 m² zajętej powierzchni – 6,50zł
pow. użytkowej.
 
§ 3
 
Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty 681,54zł
 
§ 4
 
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
 
§ 5
 
  1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
  2. Pobór opłaty targowej powierza się Panu Zdzisławowi Adamowskiemu, zam. Pabianice 28.
  3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.
 
§ 6
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
 
§ 7
 
Traci moc uchwała Nr 166/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 r.
 
§ 8
 
1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
 
 
 
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
/-/ Krzysztof Szczepanek

 

U Z A S A D N I E N I E
 
do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok.
 
  Określenie wysokości stawek opłaty targowej, pobór tej opłaty w drodze inkasa i wyznaczenie inkasentów należy do kompetencji rady gminy, zgodnie z art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. ogłoszono wysokość górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2010 r.
 
  W związku z ustaleniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2009 r. ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  w dniu 14 lipca 2009 r. i opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 47, poz. 702 w dniu 28 lipca 2009 r.- górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zostały podwyższone o 3,5%.
 
Stawka dzienna opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 681,54zł.
 
Przygotowując niniejszą uchwałę zróżnicowano wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania.
 
Część stawek opłaty targowej podwyższono o 0,50zł, a część o 1,00zł.
 
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
/-/ Krzysztof Szczepanek