główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 239/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 89/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.

Uchwała Nr 239/XXVIII/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 15 października 2009 roku

 
w sprawie zmiany uchwały Nr 89/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
 
Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy z dnia 26 lipca 2000r (Dz.U. Nr 61, poz. 710)
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
1.   W § 1 ust. 2 uchwały Nr 89/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje zdanie: „jednak nie więcej niż kwota określona w art. 25 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy”.
2.   W § 2 uchwały Nr 89/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje zdanie: „jednak nie więcej niż kwota określona w art. 25 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy”.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski
 

 
UZASADNIENIE
Stosownie do treści przepisu art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) wysokość diet wypłaconych radnemu nie może przekraczać kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy.
 
Proponowana zmiana wprowadza do uchwały ograniczenie wysokości diet, jakie mogą być wypłacone radnym w danym miesiącu, z tytułu udziału w pracach Rady Gminy do wysokości wynikającej z przepisów ustawy.
 
Maksymalna wysokość diet jest określana corocznie na podstawie ustawy budżetowej, w związku  z czym brak jest uzasadnienia dla kwotowego określania maksymalnej wysokości diet.
 
Niniejsza uchwała nie powoduje wzrostu wydatków dla budżetu Gminy.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski
 

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 249/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Częstochowskim dotyczącego realizacji zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą "Rozbudowa systemu wywoływania syren"
Uchwała Nr 248/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr 247/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr 246/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr 245/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnia
Uchwała Nr 244/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok
Uchwała Nr 243/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok.
Uchwała Nr 242/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 339 302,57 zł.
Uchwała Nr 241/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przekazania zadań oświatowych
Uchwała Nr 240/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
Uchwała Nr 239/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 89/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
Uchwała Nr 238/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 8/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie.