główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 235/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok

Uchwała Nr 235/XXVII/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 17 sierpnia 2009 roku

 
w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 3 ustawy  z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku  Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 190/XXII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 7 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
 
§ 2
 
Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 7 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski