główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 227/XXVI/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 190/XXII/09 z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr 227/XXVI/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 13 lipca 2009 roku

 
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 190/XXII/09 z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 24 ust. 3 – 7 , art. 165 ust. 2, art. 166, art. 184 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 190/XXII/09 z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
1. Uchyla się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 190/XXII/09 z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok i nadaje mu treść jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
2. Uchyla się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 190/XXII/09 z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok i nadaje mu treść jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
 
3. Uchyla się treść Załącznika Nr 12 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 190/XXII/09 z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok i nadaje mu treść jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski