główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 222/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr 222/XXV/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 czerwca 2009 roku

 
 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
 
 
Na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420).
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski