główna zawartość
artykuł nr 1

Na mocy Uchwały Rady Gminy Janów z dnia 30 stycznia 2006 roku powołano Zakład Gospodarki Komunalnej.

Do zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej należy :

- przyjmowanie i oczyszczanie ścieków z utrzymaniem w pełnej sprawności oczyszczalni ścieków,

- utrzymanie dróg i chodników , których właścicielem jest Gmina Janów,

- wywóz odpadów z pojemników i koszy będących własnością Gminy Janów,

- administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność lub współwłasność komunalną,

- prace konserwatorskie w budynkach użyteczności publicznej ,

- utrzymanie znajdujących się na terenie Gminy Janów grobów żołnierskich i grobów ofiar cywilnych z czasów II wojny światowej,

- obsługa targowiska w Janowie,

- utrzymanie zieleni i zadrzewień , będących własnością Gminy Janów,

- prowadzenie gospodarki leśnej.

Szczegółowe dane znajdują się w dziale " jednostki organizacyjne gminy"