główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 195/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr 195/XXIII/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 8 kwietnia 2009 roku
 
w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 6, 10 i 10a i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) oraz   art. 4 ust. 1 w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ).
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
Uchwala się regulamin dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Janów określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, zwany dalej Regulaminem.
 
 
Rozdział 1
Przepisy ogólne
 
§ 2
 
Regulamin określa w szczególności:
1) wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania;
2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat;
3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
4) wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;
5) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 
§ 3
 
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 i z 2006 r. Nr 43, poz. 293);
3) szkole – należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole prowadzone przez Gminę Janów
4) nauczycielu – należy przez to rozumieć również wychowawcę, wychowawcę świetlicy szkolnej, nauczyciela-bibliotekarza, pedagoga szkolnego, logopedę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w jednostce, o której mowa w pkt 3;
5) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 3;
6) klasie – należy przez to rozumieć także oddział;
7) grupie – należy przez to rozumieć grupę uczniów, która powstała w wyniku podziału klasy na grupy na zajęciach określonych w przepisach o ramowych planach nauczania oraz zgodnie z tymi przepisami;
8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia;
9) dodatku – należy przez to rozumieć kwotę przysługującego dodatku zaokrąglonego do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 złotych pomija się, a kwotę od 0,50 złotych zaokrągla się do pełnego złotego.
 
§ 4
 
W razie zastępowania nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin – za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
 
 
Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat
 
§ 5
 
1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.
3. Dodatek przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
4. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
 
 
Rozdział 3
Dodatek motywacyjny
 
§ 6
 
1 Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego uzależnione jest od przepracowania w szkole co najmniej 4 miesięcy.
2 Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien być zróżnicowany w zależności od spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 3.
3 Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjnego dla nauczyciela lub jego wysokości uwzględnia się:
1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;
2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;
4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;
5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;
6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
9) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
11) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;
12) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;
13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym.
4. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora, poza warunkami wymienionymi w ust. 3 i odnoszącymi się również do stanowiska dyrektora dodatek różnicuje się w zależności od spełnienia niżej wymienionych kryteriów, a w szczególności:
1) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;
2) właściwą współpracę z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę;
3) współdziałanie z organami szkoły i związkami zawodowymi;
4) osiągnięcia szkoły w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;
5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań, samokształceniu i doskonaleniu zawodowym;
6) przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
7) zaangażowanie i uzyskiwane wyniki pracy;
8) merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw osobowych pracowników oraz spraw uczniowskich i ich rodziców;
9) pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
10) promocja szkoły na zewnątrz.
 
§ 7
 
1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.
2. Dodatek motywacyjny nie może być niższy niż 5% i wyższy niż 20% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 6, dla nauczycieli ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora – Wójt Gminy Janów.
 
Rozdział 4
Dodatki funkcyjne
 
§ 8
 
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny zgodnie z tabelą dodatków funkcyjnych.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przyznaje:
1) dla dyrektora przyznaje Wójt Gminy Janów w granicach określonych w tabeli:
Tabela stawek dodatków funkcyjnych
 
Stanowisko
Wysokość dodatku obliczana od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z przygotowaniem pedagogicznym
Dyrektor szkoły:
 - do 7 oddziałów
 - powyżej 7 oddziałów
 
- od 38% do   45%
- od 50% do   70%
 Dyrektor przedszkola:
 - 1 oddział
 - 4 oddziały
 
 
 - od 20% do 30%
 - od 30% do 35%  
 
2) dla pozostałych stanowisk kierowniczych – dyrektor.
 
§ 9
 
1. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy przysługuje miesięczny dodatek w wysokości 40 - 80 zł.
2. Nauczycielowi przedszkola przysługuje dodatek za wychowawstwo sprawowane w oddziale wysokości 40 – 80 zł.`
 
§ 10
 
Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu przysługuje miesięczny dodatek w wysokości 30 zł za każdego nauczyciela powierzonego opiece.
 
§ 11
 
1. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje również wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
 
Rozdział 5
Dodatki za warunki pracy
 
§ 12
 
1. Nauczycielowi przysługuje miesięczny dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od:
1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć;
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.
3) inne wynikające z §8 rozporządzenia
 
§ 13
 
Nauczycielom przysługują miesięczne dodatki za trudne warunki pracy:
- nauczycielom szkół, którzy prowadzą nauczanie indywidualne uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach lub z tym uczniem godzinę nauczania.
 
§ 14
 
1. Za pracę w warunkach uciążliwych, z zastrzeżeniem ust. 2, uznaje się realizowanie zajęć wymienionych w § 12 i prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).
2. Nauczycielom z tytułu pracy w warunkach określonych w ust. 1 przysługuje dodatek w wysokości ustalonej dla odpowiedniej kategorii za trudne warunki pracy, zwiększony o 10% ich wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatki za warunki pracy przyznaje dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora – Wójt Gminy Janów.
 
Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
 
§ 15
 
1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w tych warunkach, przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
 
§ 16
 
Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 15, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.
 
§ 17
 
Nauczycielom realizującym dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przysługuje odrębne wynagrodzenie ustalone w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe.
 
 
Rozdział 7
Wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
 
§ 18
 
1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze z przeznaczeniem na nagrody Wójta Gminy i nagrody Dyrektora Szkoły.
2. Z wydzielonej puli 70% przeznacza się do dyspozycji dyrektora szkoły a 30% do dyspozycji Wójta Gminy.
3. Wysokość Nagrody Wójta Gminy nie może być niższa niż 17% wynagrodzenia nauczyciela stażysty.
4. Wysokość Nagrody Dyrektora Szkoły nie może być niższa niż 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.
5. Warunkiem przyznania nagrody, o której mowa w ust. 1, jest przepracowanie co najmniej 1 roku i spełnienie co najmniej trzech kryteriów określonych w ust. 6 i 7.
6. Nagroda Wójta Gminy może być przyznana dyrektorowi szkoły, a także nauczycielowi i pracownikowi obsługi na umotywowany wniosek Dyrektora.
7. Ustala się następujące kryteria przyznania Nagrody Dyrektora:
a) wyniki nauczania, efekty wychowawcze,
b) dyscyplina pracy,
c) nowatorstwo w pacy wychowawczej,
d) zróżnicowanie form działalności wychowawczej,
e) przygotowanie uroczystości szkolnych i pozaszkolnych,
f) samokształcenie i dokształcanie nauczycieli,
g) udział w pracach organów i komisji szkolnych i pozaszkolnych.
8. Ustala się następujące kryteria przyznawania Nagrody Wójta Gminy:
a) powszechnie uznawany dorobek w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
b) szczególne osiągnięcia w kierowaniu zespołem,
c) dorobek naukowy, publikacje, opracowania,
d) wprowadzanie pozytywnie ocenianych innowacji w kształceniu i prowadzeniu szkoły,
e) organizowaniu imprez, festynów szkolnych,
f) pozyskiwanie dochodów pozabudżetowych,
g) znaczące osiągnięcia uczniów na olimpiadach i konkursach.
9. Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem, a jego kopię umieszcza się w teczce akt osobowych.
10. Nagrody mogą być przyznawane z okazji zakończenia roku szkolnego lub okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody mogą być również wypłacane w czasie uroczystości z okazji obchodów jubileuszu lub święta szkoły lub w innych dniach - w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 
 
Rozdział 8
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
 
§ 19
 
1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest uzależniony od stanu rodzinnego nauczyciela uprawnionego do dodatku i jest wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) dla 1 osoby   – 20 zł,
2) dla 2 osób   – 30 zł,
3) dla 3 osób   – 45 zł,
4) dla 4 i więcej osób – 60 zł.
2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1) małżonka;
2) rodziców nauczyciela pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu;
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
3. zaistniałej zmianie liczby członków rodziny nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora, a dyrektor – Wójt Gminy Janów w przypadku niepowiadomienia o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, zamieszkującemu z nim stale, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
 
§ 20
 
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta;
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
 
§ 21
 
1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora) lub na wspólny wniosek nauczycieli będącymi współmałżonkami.
2. Dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Wójt Gminy Janów.
3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
 
Rozdział 9
Przepisy końcowe
 
§ 22
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 23
 
Przepisy uchwały stosuje się od 1 stycznia 2009 roku.
 
§ 24
 
Traci moc uchwała Nr  82/XII/07  Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia  2007 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania  i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 
§ 25
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski
Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 206/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi.
Uchwała Nr 205/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokali mieszkalnych wraz z ułamkową współwłasnością gruntu i części wspólnych budynku.
Uchwała Nr 204/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości będącej własnością Gminy Janów.
Uchwała Nr 203/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów.
Uchwała Nr 202/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Janów na rok 2009-2011.
Uchwała Nr 201/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 190/XXII/09 z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.
Uchwała Nr 200/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok
Uchwała Nr 199/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok
Uchwała Nr 198/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żuraw
Uchwała Nr 197/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Złoty Potok.
Uchwała Nr 196/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Janów.
Uchwała Nr 195/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania n
Uchwała Nr 194/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie.
Uchwała Nr 193/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 184/XXII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół,
Uchwała Nr 192/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2008 rok.