Uchwała Nr 189/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

Uchwała Nr 189/XXII/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 19 lutego 2009 roku
 
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129,  poz. 902 z późniejszymi zmianami).
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§1
 
Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Janów.
 
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski