główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 188/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uchwała Nr 188/XXII/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 19 lutego 2009 roku 
 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
 
Na podstawie art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 8 zł za godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski