główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 172/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zawarcia porozumienia o przystąpieniu do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą "E - Powiat Częstochowski"

Uchwała Nr 172/XXI/08
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 grudnia 2008 roku
 
w sprawie zawarcia porozumienia o przystąpieniu do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą „E - Powiat Częstochowski”
 
Na podstawie, art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn. zmianami).
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
  1. Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji wspólnego projektu pod nazwą: „E – Powiat Częstochowski”, którego Liderem będzie Starostwo Powiatowe w Częstochowie.
  2. Projekt będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
 
§ 2
 
  1. Szczegółowe warunki realizacji projektu, uprawnienia i obowiązki Lidera i partnerów Projektu określone zostaną w umowie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Częstochowie i Gminami Powiatu Częstochowskiego.
  2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Janów.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
/-/ Sławomir Krzyształowski
artykuł nr 2

Uchwała Nr 172/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zawarcia porozumienia o przystąpieniu do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą "E - Powiat Częstochowski"

Uchwała Nr 172/XXI/08
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 grudnia 2008 roku
 
w sprawie zawarcia porozumienia o przystąpieniu do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą „E - Powiat Częstochowski”
 
Na podstawie, art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn. zmianami).
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
  1. Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji wspólnego projektu pod nazwą: „E – Powiat Częstochowski”, którego Liderem będzie Starostwo Powiatowe w Częstochowie.
  2. Projekt będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
 
§ 2
 
  1. Szczegółowe warunki realizacji projektu, uprawnienia i obowiązki Lidera i partnerów Projektu określone zostaną w umowie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Częstochowie i Gminami Powiatu Częstochowskiego.
  2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Janów.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
/-/ Sławomir Krzyształowski
Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 183/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 159/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcz
Uchwała Nr 182/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. "Promocja integracji społecznej",
Uchwała Nr 181/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok
Uchwała Nr 180/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok
Uchwała Nr 179/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok
Uchwała Nr 178/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok
Uchwała Nr 177/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok
Uchwała Nr 176/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok
Uchwała Nr 175/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok
Uchwała Nr 174/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia opinii odnośnie projektu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 1 im. św. Karola Boromeusza w Mysłowicach
Uchwała Nr 173/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 104/XV/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów.
Uchwała Nr 172/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zawarcia porozumienia o przystąpieniu do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą "E - Powiat Częstochowski"
Uchwała Nr 171/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych