główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 160/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie

Uchwała Nr 160/XX/08
Rady Gminy w Janowie
z dnia 9 grudnia 2008 roku
 
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz & 2 ust.2, & 3 ust.3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146  z dnia 4 sierpnia 2005 r., poz. 1222 z późn. zm.).
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
Ustala się najniższe wynagrodzenie zaszeregowania w I kategorii w kwocie 700,00 zł. (siedemset złotych)
§ 2
Do sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie, Rada Gminy, w porozumieniu z pracodawcą ustala wartość punktu dla:
1/ stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych – 6,00 zł. ( tabelę miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały)
2/ pracowników socjalnych – 5,50 zł. (tabelę miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały)
3/ dla innych stanowisk pracowniczych – 4,00 zł. (tabelę miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały)
§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.
§ 4
Traci moc Uchwała Nr 27/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski
Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 170/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.
Uchwała Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Uchwała Nr 168/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych na 2009 rok.
Uchwała Nr 167/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.
Uchwała Nr 166/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej.
Uchwała Nr 165/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2009 rok.
Uchwała Nr 164/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia podatków i opłat lokalnych na 2009 rok
Uchwała Nr 163/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr 162/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr 161/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 300.000,00 zł.
Uchwała Nr 160/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie
Uchwała Nr 159/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiczny
Uchwała Nr 158/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnyc