główna zawartość
artykuł nr 1

uchwały Rady

uchwały Rady Gminy Janów podjęte w 2001 roku

 Nr. 175/XXIX/01 z 27.02.2001 r. w sprawie : likwidacji Szkoły Podstawowej w Piasku

 Nr. 176/XXIX/01 z 27.02.2001 r. w sprawie : rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego Szkoły Filialnej w Siedlcu

Nr. 177/XXIX/01 z 27.02.2001 r. w sprawie : likwidacji Publicznego Gimnazjum Nr.1 w Janowie

 Nr. 178/XXIX/01 z 27.02.2001 r. w sprawie : likwidacji Oddziału Gimnazjum w Lusławicach

Nr. 179/XXIX/01 z 27.02.2001 r. w sprawie : określenia obwodu publicznego dla Gimnazjum w Piasku

 Nr. 180/XXIX/01 z 27.02.2001 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr.62/VIII/99 Rady Gminy w Janowie z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Piasku

Nr. 181/XXIX/01 z 27.02.2001 r. w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 r.

Nr. 182/XXIX/01 z 27.02.2001 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr.169/XXVII/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu

 Nr. 183/XXIX/01 z 27.02.2001 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr.128/XXI/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 18 marca 2000 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr. 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

Nr. 184/XXIX/01 z 27.02.2001 r. w sprawie : upoważnienia Zarządu Gminy Janów do nabycia budynków położonych w Pabianicach , Zagórzu oraz Żurawiu w gminie Janów od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska " w Janowie

Nr. 185/XXIX/01 z 27.02.2001 r. w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych GOPS oraz pracowników obsługi zatrudnionych w Gimnazjach , Szkołach Podstawowych i Przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janów oraz ustalenia wartości punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania

 Nr. 186/XXIX/01 z 27.02.2001 r. w sprawie : określenia stawek czynszu regulowanego za lokalne mieszkalne

Nr. 187/XXIX/01 z 27.02.2001 r. w sprawie : ustalenia ceny 1 m 3 wody odbiorcom uiszczającym opłatę według wskazań wodomierza

Nr. 188/XXIX/01 z 27.02.2001 r. w sprawie : ustalenia 1 m3 wody odbiorcom uiszczającym opłatę w formie ryczałtu

Nr. 189/XXIX/01 z 27.03.2001 r. w sprawie : opłat za 1m3 ścieków dostarczonych do oczyszczalni ścieków w Złotym Potoku i Janowie będących w eksploatacji Urzędu Gminy Janów

Nr. 190/XXX/01 z 19.03.2001 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr.16/III/98 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 listopada 1998 roku w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektorów szkół i przedszkoli przeprowadzonych na terenie gminy Janów.

 Nr. 191/XXX/01 z 19.03.2001 r. w sprawie : powołania składu osobowego komisji konkursowej na wybór dyrektora Przedszkola w Złotym Potoku

 Nr. 192/XXX/01 z 19.03.2001 r. w sprawie : powołania składu osobowego komisji konkursowej na wybór dyrektora Gimnazjum w Piasku

 Nr. 193/XXX/01 z 19.03.2001 r. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej działki położonej na gruntach wsi Żuraw w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego

 Nr. 194/XXX/01 z 19.03.2001 r. w sprawie : sprzedaży działek położonych na gruntach wsi Złoty Potok w drodze przetargu nieograniczonego

 Nr. 195/XXX/01 z 19.03.2001 r. w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2001 rok

 Nr. 196/XXX/01 z 19.03.2001 r. w sprawie : zatwierdzenia uchwały intencyjnej dotyczącej finansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą " kanalizacja sanitarna dla wsi Piasek , Śmiertny Dąb w roku 2002 "

Nr. 197/XXXI/01 z 27.04.2001 r. w sprawie : określenia zasad udzielania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

 Nr. 198/XXXI/01 z 27.04.2001 r. w sprawie : zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2001 rok

Nr. 199/XXXI/01 z 27.04.2001 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr.XV/68/76 Gminnej Rady Narodowej w Janowie z dnia 5 października 1976 roku w sprawie nadania nazw ulicom i placom

 Nr. 200/XXXI/01 z 27.04.2001 r. w sprawie : nadania nazw ulicom w miejscowości Bystrzanowice II w gminie Janów

Nr. 201/XXXI/01 z 27.04.2001 r. w sprawie : wydania opinii dotyczącej zmiany nazwy miejscowości Bystrzanowice I na nazwę Bystrzanowice

Nr. 202/XXXI/01 z 27.04.2001 r. w sprawie : wydania opinii dotyczącej zmiany nazwy miejscowości Bystrzanowice II na nazwę Bystrzanowice - Dwór

 Nr. 203/XXXI/01 z 27.04.2001 r. w sprawie : wydania opinii dotyczącej likwidacji nazw, przysiółków , leśniczówek i gajówek na terenie gminy Janów

Nr. 204/XXXI/01 z 27.04.2001 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr.190/XXX/01 Rady Gminy w Janowie z dnia 19 marca 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Nr. 16/III/98 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 listopada 1998 roku w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora szkół i przedszkoli przeprowadzonych na terenie gminy Janów

Nr. 205/XXXI/01 z 27.04.2001 r. w sprawie : powołania składu osobowego komisji konkursowej na wybór kierownika Schroniska w Siedlcu

 Nr. 206/XXXI/01 z 27.04.2001 r. w sprawie : przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2000 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Gminy za 2000 rok

 Nr. 207/XXXII/01 z.19.06.2001 r.w sprawie : zmiany planu budżetu gminy

 Nr. 208/XXXII/01 z 19.06.2001 r.w sprawie : zmiany klasyfikacji budżetowej

 Nr. 209/XXXII/01 z 19.06.2001 r.w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działki położonej na gruntach wsi Skowronów w drodze ofertowego przetargu nieograniczonego

Nr. 210/XXXII/01 z 19.06.2001 r.w sprawie : zmiany uchwały Nr.78/XIV/95 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 sierpnia 1995 roku w sprawie zatwierdzenia ustalonego przez Zarząd Gminy regulaminu kampingu oraz opłat za korzystanie z kampingu i pola namiotowego

 Nr. 211/XXXII/01 z 19.06.2001 r.w sprawie : ustalenia opłat za usługi świadczone w prowadzonych przez Gminę Janów przedszkolach publicznych

Nr. 212/XXXII/01 z 19.06.2001 r.w sprawie : powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr. 213/XXXII/01 z 19.06.2001 r.w sprawie : oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Janowie przy ulicy Leśnej 1

 Nr. 214/XXXII/01 z 19.06.2001 r.w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego w Złotym Potoku

 Nr. 215/XXXII/01 z 19.06.2001 r.w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego w miejscowości Siedlec

 Nr. 216/XXXIII/01 z 29.09.2001r.w sprawie : zmiany planu budżetu gminy Nr. 217/XXXIII/01 z 29.09.2001r.w sprawie : przystąpienia Gminy Janów do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

 Nr. 218/XXXIII/01 z 29.09.2001r.w sprawie : zmiany Uchwały Nr.152/XXV/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 września 2000 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli , ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

 Nr. 219/XXXIII/01 z 29.09.2001r.w sprawie : zmiany Uchwały Nr.211/XXXII/01 Rady Gminy w Janowie z dnia 19 czerwca 2001 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone w prowadzonych przez Gminę Janów przedszkolach publicznych

 Nr. 220/XXXIII/01 z 29.09.2001r.w sprawie : uchylenia Uchwały Nr.27/IV/98 Rady Gminy w Janowie z dnia 12 grudnia 1998 roku w sprawie zatwierdzenia składu oraz określenia zadań Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nr. 221/XXXIII/01 z 29.09.2001r.w sprawie : przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Zastępcy Wójta

Nr. 222/XXXIII/01 z 29.09.2001r.w sprawie : odwołania Sekretarza Gminy

 Nr. 223/XXXIII/01 z 29.09.2001r.w sprawie : zabezpieczenia środków jako udziału własnego gminy w realizacji zadania w ramach funduszu PHARE ESC 2000 oraz środków na konserwację i eksploatację ukończonej inwestycji

 Nr. 224/XXXIII/01 z 29.09.2001r.w sprawie : wyrażenia zgody na dofinansowanie sali gimnastycznej w Gimnazjum w Piasku oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla " in blanco"

 Nr. 225/XXXIV/01 z 30.10.2001 r.w sprawie : zmian w Statucie Gminy

 Nr. 226/XXXIV/01 z 30.10.2001 r.w sprawie : zmiany Uchwały Nr.128?XXI/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 18 marca 2000 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr. 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

Nr. 227/XXXIV/01 z 30.10.2001 r.w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Złoty Potok , Gmina Janów

Nr. 228/XXXIV/01 z 30.10.2001 r.w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działek położonych na gruntach wsi Żuraw w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

 Nr. 229/XXXIV/01 z 30.10.2001 r.w sprawie : wyboru nieetatowego zastępcy wójta Nr. 230/XXXIV/01 z 30.10.2001 r.w sprawie : powołania Sekretarza Gminy

Nr. 231/XXXIV/01 z 30.10.2001 r.w sprawie : nadania imienia Gimnazjum w Piasku

 Nr. 232/XXXV/01 z 3.12.2001 r.w sprawie : zmiany planu budżetu gminy

Nr. 233/XXXV/01 z 3.12.2001 r.w sprawie : zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Częstochowie w kwocie 86,500,00 zł

Nr. 234/XXXV/01 z 3.12.2001 r.w sprawie : wprowadzenia do budżetu gminy kredytu w kwocie 86.500 zł

 Nr. 235/XXXV/01 z 3.12.2001 r.w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej Nr. 236/XXXV/01 z 3.12.2001 r.w sprawie : uchwalenia podatków i opłat na 2002 rok

 Nr. 237/XXXV/01 z 3.12.2001 r.w sprawie : podatku od środków transportu

 Nr. 238/XXXV/01 z 3.12.2001 r.w sprawie : stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 Nr. 239/XXXV/01 z 3.12.2001 r.w sprawie : przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowie

Nr. 240/XXXV/01 z 3.12.2001 r.w sprawie : wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowie

 Nr. 241/XXXVI/01 z 31.12.2001 r.w sprawie : wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowie

 Nr. 242/XXXVI/01 z 31.12.2001 r.w sprawie : zmiany planu budżetu gminy

 Nr. 243/XXXVI/01 z 31.12.2001 r.w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działki położonej na gruntach wsi Piasek w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Nr. 244/XXXVI/01 z 31.12.2001 r.w sprawie : określenia wysokości opłaty za znakowanie zwierząt

 Nr. 245/XXXVI/01 z 31.12.2001 r.w sprawie : uchylenia Uchwały Nr. 233/XXXV/01 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 grudnia 2001 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Częstochowie w kwocie 86,500,00 złotych

 Nr. 246/XXXVI/01 z 31.12.2001 r.w sprawie : uchylenia Uchwały Nr.234/XXXV/01 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 grudnia 2001 roku w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy kredytu w kwocie 86,500,00 złotych

 Nr. 247/XXXVI/01 z 31.12.2001 r.w sprawie : zmniejszenia planu wydatków w budżecie gminy

 Nr. 248/XXXVI/01 z 31.12.2001 r.w sprawie : zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2001 rok