główna zawartość
artykuł nr 1

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY w JANOWIE ? ROK 1992

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY w JANOWIE – ROK 1992
 • Nr.65/XVI/92 z 25 lutego 1992 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Nr.66/XVI/92 z 25 lutego 1992 r. w sprawie : ustalenia opłaty administracyjnej i miejscowej
 • Nr.67/XVI/92 z 25 lutego 1992 r. w sprawie : wysokości stawek od posiadania psów
 • Nr.68/XVI/92 z 25 lutego 1992 r. w sprawie : ustalenia trybu i warunków stosowanych ulg do gruntów rolnych pozostawionych bez użytkowania
 • Nr.69/XVI/92 z 25 lutego 1992 r. w sprawie : uchylenia uchwały Nr.60/XV/91 z dnia 30 grudnia 1991 roku
 • Nr.70/XVI/92 z 25 lutego 1992 r. w sprawie : zawarcia porozumienia o prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkołach Podstawowych
 • Nr.71/XVI/92 z 25 lutego 1992 r. w sprawie : czasowego określenia kryterium dla potrzeb zasiłków celowych i usług opiekuńczych
 • Nr.72/XVII/92 z 27 marca 1992 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr.59/XIV/91 Rady Gminy z dnia 9 grudnia 1991 r.  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek budowlanych w drodze przetargu oraz w drodze bezprzetargowej
 • Nr.73/XVII/92 z 27 marca 1992 r. w sprawie : uchylenia uchwały Nr. 71/XVI/92 z dnia 25 lutego 1992 roku
 • Nr.74/XVII/92 z 27 marca 1992 r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołeckiego
 • Nr.75/XVII/92 z 27 marca 1992 r. w sprawie : uchwalenia budżetu na 1992 rok
 • Nr.76/XVII/92 z 27 marca 1992 r. w sprawie : podziału nadwyżki budżetowej
 • Nr.77/XVII/92 z 27 marca 1992 r. w sprawie : odwołania Skarbnika Gminy
 • Nr.78/XVII/92 z 27 marca 1992 r. w sprawie : powołania pełniącego obowiązki Skarbnika Gminy
 • Nr.79/XVIII/92 z 28 kwietnia 1992 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr.65/XVI/92 Rady Gminy w Janowie z dnia 25.02.1992 r.
 • Nr.80/XVIII/92 z 28 kwietnia 1992 r. w sprawie : przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy  za rok 1992
 • Nr.81/XVIII/92 z 28 kwietnia 1992 r. w sprawie : udzielenia absolutorium dla Zarządu Gminy za rok 1992.
 • Nr.82/XVIII/92 z 28 kwietnia 1992 r. w sprawie : powołania Skarbnika Gminy
 • Nr.83/XIX/92 z 22 czerwca 1992 r. w sprawie : przeniesień wydatków między działami oraz wprowadzenia dodatkowych środków do budżetu gminy
 • Nr.84/XIX/92 z 22 czerwca 1992 r. w sprawie : zmiany stawek od opłaty targowej
 • Nr.85/XIX/92 z 22 czerwca 1992 r. w sprawie : stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Woszczyny
 • Nr.86/XIX/92 z 22 czerwca 1992 r. w sprawie : nie przeprowadzania wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr.9 , w obwodzie nr.4 Gminy Janów
 • Nr.87/XIX/92 z 22 czerwca 1992 r. w sprawie : przyjęcia rezygnacji członków Zarządu z pracy w Zarządzie Gminy Janów
 • Nr.88/XIX/92 z 22 czerwca 1992 r. w sprawie : zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Janów , dot.przysiółka Kuźle
 • Nr.89/XIX/92 z 22 czerwca 1992 r. w sprawie : ustalenia opłaty miejscowej
 • Nr.90/XX/92 z 10 września 1992 r. w sprawie : przeniesień wydatków między działami oraz wprowadzenia dodatkowych środków do budżetu gminy
 • Nr.91/XX/92 z 10 września 1992 r. w sprawie : dokonywania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Janów , oraz dokonywania oceny skutków tych zmian
 • Nr.92/XX/92 z 10 września 1992 r. w sprawie : zatwierdzenia programu zagospodarowania odpadów komunalnych
 • Nr.93/XX/92 z 10 września 1992 r. w sprawie : zmiany Statutu Gminy
 • Nr.94/XX/92 z 10 września 1992 r. w sprawie : wyboru członków Zarządu Gminy
 • Nr.95/XX/92 z 10 września 1992 r. w sprawie : odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarczej
 • Nr.96/XX/92 z 10 września 1992 r. w sprawie : przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Oświaty , Kultury , Zdrowia i Pomocy Społecznej
 • Nr.97/XX/92 z 10 września 1992 r. w sprawie : powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury , Zdrowia i Pomocy Społecznej
 • Nr.98/XX/92 z 10 września 1992 r. w sprawie : powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarczej
 • Nr.99/XX/92 z 10 września 1992 r. w sprawie : wprowadzenia środków z konta Funduszu Rozwoju Gminy do budżetu gminy
 • Nr.100/XXII/92 z 16 listopada 1992 r. w sprawie : projektu budżetu gminy na 1993 rok
 • Nr.101/XXII/92 z 16 listopada 1992 r. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działek letniskowych oraz działek budowlanych w drodze przetargu oraz w drodze bezprzetargowej
 • Nr.102/XXIII/92 z 30 listopada 1992 r. w sprawie : przejęcia wszystkich nieruchomości i ruchomości Spółdzielni Kółek Rolniczych w Janowie na rzecz Gminy Janów
 • Nr.103/XXIII/92 z 30 listopada 1992 r. w sprawie : wyboru członka Zarządu Gminy
 • Nr.104/XXIII/92 z 30 listopada 1992 r. w sprawie : zwiększenia dochodów i wydatków
 • Nr.105/XXIV/92 z 30 grudnia 1992 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu dodatkowej subwencji
 • Nr.106/XXIV/92 z 30 grudnia 1992 r. w sprawie : przeniesień planu dochodów i wydatków między działami
 • Nr.107/XXIV/92 z 30 grudnia 1992 r. w sprawie : zmniejszenia dochodów i wydatków
 • Nr.108/XXIV/92 z 30 grudnia 1992 r. w sprawie : nadania nazw ulicom w miejscowości Ponik
 • Nr.109/XXIV/92 z 30 grudnia 1992 r. w sprawie : zwiększenia dochodów i wydatków