główna zawartość
artykuł nr 1

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY w JANOWIE - ROK 1994

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY w JANOWIE - ROK 1994

 • Nr.155/XXXVII/94 z 7 lutego 1994 r. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działek budowlanych , usługowych i letniskowych w drodze przetargu
 • Nr.156/XXXVII/94 z 7 lutego 1994 r. w sprawie : uzupełnienia składu Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Nr.157/XXXVII/94 z 7 lutego 1994 r. w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Nr.158/XXXVII/94 z 7 lutego 1994 r. w sprawie : nie obniżania stawek podatku od środków transportowych
 • Nr.159/XXXVII/94 z 7 lutego 1994 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Nr.160/XXXVII/94 z 7 lutego 1994 r. w sprawie : ustalenia opłaty administracyjnej i miejscowej
 • Nr.161/XXXVII/94 z 7 lutego 1994 r. w sprawie : wysokości stawek od posiadania psów
 • Nr.162/XXXVII/94 z 7 lutego 1994 r. w sprawie : podwyższenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej , oraz poboru opłat przez inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • Nr.163/XXXVII/94 z 7 lutego 1994 r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
 • Nr.164/XXXVIII/94 z 28 marca 1994 r. w sprawie : upoważnienia Zarządu Gminy do nabycia prawa własności nieruchomości położonej na gruntach wsi Ponik o łącznej powierzchni 5.5798 ha
 • Nr.165/XXXVIII/94 z 28 marca 1994 r. w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 1994 rok
 • Nr.166/XXXIX/94 z 4 maja 1994 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr.159/XXXVII/94 Rady Gminy z 7 lutego 1994 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Nr.167/XXXIX/94 z 4 maja 1994 r. w sprawie : zmiany uchwały nr. 160/XXXVII/94 Rady Gminy w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej i miejscowej
 • Nr.168/XXXIX/94 z 4 maja 1994 r. w sprawie : inkasa podatków : rolnego , leśnego i od nieruchomości
 • Nr.169/XXXIX/94 z 4 maja 1994 r. w sprawie : przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Janów
 • Nr.170/XXXIX/94 z 4 maja 1994 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr.101/XXII/92 z dnia 16 listopada 1992 roku Rady Gminy w Janowie
 • Nr.171/XXXIX/94 z 4 maja 1994 r. w sprawie : przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za rok 1993 oraz nie udzielenia absolutorium za rok 1993.
 • Nr.172/XL/94 z 26 maja 1994 r. w sprawie : wprowadzenia środków do budżetu
 • Nr.1/I/94 z 30 czerwca 1994 r. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie
 • Nr.2/I/94 z 30 czerwca 1994 r. w sprawie : wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie
 • Nr.3/I/94 z 30 czerwca 1994 r. w sprawie : wyboru Delegata do Sejmiku Samorządowego
 • Nr.4/II/94 z 2 lipca 1994 r. w sprawie : wyboru Wójta Gminy
 • Nr.5/II/94 z 2 lipca 1994 r. w sprawie : wyboru Zarządu Gminy
 • Nr.6/III/94 z 9 lipca 1994 r. w sprawie : powołania rodzajów i składów osobowych stałych komisji Rady Gminy
 • Nr.7/III/94 z 9 lipca 1994 r. w sprawie : zatwierdzenia uchwały Zarządu Gminy Nr.34/06/94 z dnia 14 czerwca 1994 r.
 • Nr.8/III/94 z 9 lipca 1994 r. w sprawie : ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych
 • Nr.9/III/94 z 9 lipca 1994 r. w sprawie : zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy
 • Nr.10/III/94 z 9 lipca 1994 r. w sprawie : ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy
 • Nr.11/III/94 z 9 lipca 1994 r. w sprawie : powołania Komisji Statutowej dla opracowania i przedłożenia Radzie Gminy zmian w Statucie Gminy i Regulaminie Rady Gminy
 • Nr.12/III/94 z 9 lipca 1994 r. w sprawie : powołania zespołu dla przyjmowania i opiniowania kandydatów na ławników
 • Nr.13/IV/94 z 6 sierpnia 1994 r. w sprawie : powołania Komisji Dyscyplinarnej I instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych
 • Nr.14/IV/94 z 6 sierpnia 1994 r. w sprawie : powołania Komisji Dyscyplinarnej II instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych
 • Nr.15/IV/94 z 6 sierpnia 1994 r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
 • Nr.16/IV/94 z 6 sierpnia 1994 r. w sprawie : opłat za 1m3 ścieków dostarczonych do oczyszczalni ścieków w Potoku Złotym będącej w eksploatacji Urzędu Gminy Janów
 • Nr.17/IV/94 z 6 sierpnia 1994 r. w sprawie : wprowadzenia środków do budżetu
 • Nr.18/IV/94 z 6 sierpnia 1994 r. w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy
 • Nr.19/IV/94 z 6 sierpnia 1994 r. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży zabudowanych działek w formie przetargu ofertowego
 • Nr.20/VI/94 z 25 października 1994 r. w sprawie : uchwalenia Statutu Gminy Janów
 • Nr.21/VI/94 z 25 października 1994 r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu Rady Gminy
 • Nr.22/VI/94 z 25 października 1994 r. w sprawie : uchwalenia regulaminu Zarządu Gminy
 • Nr.23/VI/94 z 25 października 1994 r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów
 • Nr.24/VI/94 z 25 października 1994 r. w sprawie : wprowadzenia środków do budżetu gminy, wyłączenia kwoty z planu wydatków oraz przeniesienia wydatków między działami
 • Nr.25/VI/94 z 25 października 1994 r. w sprawie : zmiany klasyfikacji wydatków i dochodów
 • Nr.26/VI/94 z 25 października 1994 r. w sprawie : rozdysponowania rezerwy budżetowej
 • Nr.27/VI/94 z 25 października 1994 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr.8/III/94 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 lipca 1994 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów służbowych
 • Nr.28/VI/94 z dnia 25 października 1994 r. w sprawie : ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów w jazdach lokalnych dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy Janów
 • Nr.29/VI/94 z dnia 25 października 1994 r. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działek położonych we wsi Janów , będących własnością Gminy Janów w drodze przetargu
 • Nr.30/VI/94 z dnia 25 października 1994 r. w sprawie : wyboru ławnika do Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie
 • Nr.31/VI/94 z dnia 25 października 1994 r. w sprawie : wyboru ławników do Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie
 • Nr.32/VI/94 z dnia 25 października 1994 r. w sprawie : wyboru ławnika do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Częstochowie
 • Nr.33/VI/94 z 25 października 1994 r. w sprawie : przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie
 • Nr.34/VII/94 z 15 listopada 1994 r. w sprawie : zaciągnięcia kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Częstochowie
 • Nr.35/VII/94 z 15 listopada 1994 r. w sprawie : zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Janów
 • Nr.36/VIII/94 z 29 grudnia 1994 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr. 27/VI/94 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 października 1994 r.
 • Nr.37/VIII/94 z 29 grudnia 1994 r. w sprawie : przystąpienia Gminy Janów do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
 • Nr.38/VIII/94 z 29 grudnia 1994 r. w sprawie : ustalania zasad obliczania opłat za wodę i odprowadzanie ścieków z urządzeń wodno – kanalizacyjnych na terenie gminy Janów
 • Nr.39/VIII/94 z 29 grudnia 1994 r. w sprawie : wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego
 • Nr.40/VIII/94 z 29 grudnia 1994 r. w sprawie : przeniesień w planie dochodów i wydatków między działami
 • Nr.41/VIII/94 z 29 grudnia 1994 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu gminy kwoty 1.447.201.000 zł
 • Nr.42/VIII/94 z 29 grudnia 1994 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu gminy do działu wydatków otrzymanego kredytu , oraz wyłączenia kwoty z planu wydatków
 • Nr.43/VIII/94 z 29 grudnia 1994 r. w sprawie : podatków i opłat lokalnych w 1995 roku
 • Nr.44/VIII/94 z 29 grudnia 1994 r. w sprawie : uchwalenia budżetu
 • Nr.45/VIII/94 z 29 grudnia 1994 r. w sprawie : upoważnienia Zarządu Gminy do zawarcia porozumienia przejęcia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .