Uchwała Nr 121/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2007 rok

Uchwała Nr 121/XVI/08
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2007, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz udzielić absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2007.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu:

- Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok - Wykonanie dochodów za 2007 rok

- Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok - Wykonanie wydatków za 2007 rok

- Załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok - Wydatki inwestycyjne

- Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok - Wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji publicznej za 2007 rok

- Załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2007 rok

- Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2007 rok

- Załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok - Przychody i rozchody budżetu gminy za 2007 rok.

- Załącznik nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie

- Załącznik nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok - Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Załącznik nr 10 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2007 rok.

- Załącznik nr 11 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2007 rok.

- Załącznik nr 12 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ Zespół Ośrodków Zdrowia gminy Janów za 2007 rok


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 122/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi
Uchwała Nr 121/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2007 rok
Uchwała Nr 120/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem nieruchomości będących własnością Gminy Janów
Uchwała Nr 119/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w celu poszerzenia dróg położonych w Gminie Janów
Uchwała Nr 117/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Zakładu Konserwacji Wodociągów i Kanalizacji Mieczysław Dziurkowski
Uchwała Nr 116/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku
Uchwała Nr 115/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Janów na rok 2008
Uchwała Nr 114/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2007 rok
Uchwała Nr 113/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2007 rok
chwała Nr 112/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Częstochowy
Uchwała Nr 111/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok
Uchwała Nr 110/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok
Uchwała Nr 109/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 104/XV/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów