główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowe informacje o budżecie - 2008

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 13 217 971,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

12 361 663,00 zł

- dochody majątkowe

856 308,00 zł

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13 877 951,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 12 430 652,00 zł, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

6 438 502,00 zł

- dotacje

633 000,00 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

230 000,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 1 447 299,00 zł

Ustala się dochody w kwocie 82 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Ustala się przychody w wysokości 1 849 960,00 zł z tytułu:

- planowanych kredytów i pożyczek długoterminowych na wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące w kwocie 1 169 980,00 zł,

- spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 30 000,00 zł,

- wolnych środków pieniężnych w kwocie 649 980,00 zł,

Ustala się rozchody w kwocie 1 189 980,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek

Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 659 980,00 zł.

Deficyt budżetu zostanie pokryty planowanymi kredytami i pożyczkami długoterminowymi.

Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w roku 2008 w wysokości 1 189 980,00 zł sfinansowane będą z dochodów budżetowych roku 2008.

Ustala się plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2008 rok z uwzględnieniem dotacji przedmiotowej do 1 m3 ścieków w łącznej wysokości 125 000,00 zł

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , własnych zadań bieżących i zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 20 000,00 zł.

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 480 000,00 zł

Ustala się dotację podmiotową dla SP ZOZ – Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w kwocie 8 000,00 zł.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2008 roku w kwocie 1 447 299,00 zł

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

W budżecie tworzy się rezerwy:
ogólną w wysokości 75 000,00 zł,
celową w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2 849 960,00 zł w tym na:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł.
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 659 980,00 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1 189 980,00 zł.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku do wysokości 500 000,00 zł.

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości 1 000 000,00 zł.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy , pożyczki i kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach.