Uchwała Nr 105/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie upoważnienia Wójta do ustalania wysokości opłat za korzystanie z usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w posiadaniu Gminy Janów

Uchwała Nr 105/XV/08
Rady Gminy w Janowie
z dnia 11 marca 2008 roku

w sprawie upoważnienia Wójta do ustalania wysokości opłat za korzystanie z usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w posiadaniu Gminy Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) z dnia 8 marca 1990 r. tekst jednolity z dnia 12 października 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 Dz.U. 2003, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997 Nr 9, poz. 43, zmiany: Dz.U. 2003, Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937, Dz.U. 2002, Nr 113, poz. 984, Dz.U. 1998, Nr 106, poz. 668 Dz.U. 1997, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770).

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Upoważnia się Wójta Gminy Janów do ustalania wysokości opłat za korzystanie z usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Janów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchyla się uchwałę Rady Gminy w Janowie nr 133/XXV/2004 z dnia 29.07.2004r w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustalania wysokości opłat za korzystanie z pola biwakowego i parkingowego.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski