Uchwała Nr 90/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury - Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku i nadania pierwszego Statutu Muzeum

Uchwała Nr 90/XIII/07
Rady Gminy w Janowie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie utworzenia instytucji kultury – Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku i nadania pierwszego Statutu Muzeum

Na podstawie art. 5, art. 9, art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5 poz. 24 z późniejszymi zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy w Janowie uchwala:

§1

Utworzyć instytucję kultury – Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku.

§2

Nadać pierwszy Statut Muzeum Regionalnemu im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski