główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 58/IX/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok

Uchwała Nr 56/IX/07
Rady Gminy w Janowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) , art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 39/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów 

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Zmienia się plan budżetu Gminy zgodnie z załącznikami Nr 1.

§ 2

Plan budżetu po zmianach:

Dochody

-

12 684 696,51 zł

Wydatki

-

13 326 115,51 zł

Przychody

-

1 970 000,00 zł

Rozchody

-

 1 328 581,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Krzysztof Szczepanek