główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 55/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2006 rok

Uchwała Nr 55/VIII/2007
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2006 rok

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2006 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski