główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 40/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/II/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie

Uchwała Nr 40/VII/2007
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 4/II/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

1. W § 1 ust. 1 uchwały nr 4/II/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie
dodać pkt 9) w brzmieniu                  „9) Zygmunt Białas”            
dodać pkt 10) w brzmieniu                „10) Sławomir Krzyształowski”
dodać pkt 11) w brzmieni                  „11) Krzysztof Szczepanek”

2. W § 1 ust. 2 uchwały nr 4/II/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie
dodać pkt 10) w brzmieniu                „10) Krzysztof Szczepanek”          

3. W § 1 ust. 3 uchwały nr 4/II/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie
dodać pkt 7) w brzmieniu                  „7) Zygmunt Białas”     
dodać pkt 8) w brzmieniu                  „8) Sławomir Krzyształowski”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów


/-/ Sławomir Krzyształowski

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 48/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2006 rok
Uchwała Nr 47/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok
Uchwała Nr 46/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Janowie
Uchwała Nr 45/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów
Uchwała Nr 44/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów
Uchwała Nr 43/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
Uchwała Nr 42/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2006 rok
Uchwała Nr 41/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wykonania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy
Uchwała Nr 40/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/II/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie