Uchwała Nr 27/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednsego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie

Uchwała Nr 27/VI/2007
Rady Gminy w Janowie
z dnia 14 marca 2007 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) oraz § 2 ust. 2, § 3 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 z 4 sierpnia 2005 r., poz. 1222)

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Ustala się najniższe wynagrodzenie zaszeregowania w I kategorii w kwocie 680,00 zł. (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych).

§ 2

Do sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie, Rada Gminy, w porozumieniu z pracodawcą ustala dla pracowników socjalnych wartość jednego punktu w wysokości 5,50 zł. ( tabelę miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

§ 3

Dla opiekunek w ośrodku pomocy społecznej oraz innych pracowników zatrudnionych w GOPS w Janowie ustala się wartość jednego punktu w wysokości 4,00 zł. (tabelę miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego stanowi załącznik nr 2 do uchwały).

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 253/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów


/-/ Sławomir Krzyształowski

 


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 39/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
Uchwała Nr 38/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu "Partnerstwo Północnej Jury"
Uchwała Nr 37/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej /drogi/ położonej we wsi Piasek
Uchwała Nr 36/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów
Uchwała Nr 35/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w Janowie
Uchwała Nr 34/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w Złotym Potoku
Uchwała Nr 33/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia dla Gminy Janów
Uchwała Nr 32/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przy
Uchwała Nr 31/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Ka
Uchwała Nr 30/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie
Uchwała Nr 29/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w
Uchwała Nr 28/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na teren
Uchwała Nr 27/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednsego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ja