Uchwała Nr 23/IV/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

Uchwała Nr 23/IV/2007
Rady Gminy w Janowie
z dnia 26 stycznia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy w Janowie uchwala:

§1

Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Janów.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski