Uchwała Nr 22/IIII/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie

Uchwała Nr 22/III/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie

Na podstawie art.18 ust.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 ust.1 pkt.18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.)

Rada Gminy w Janowie uchwala:

§ 1

Uchwalić Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 197/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów
/-/ Sławomir Krzyształowski