główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 11/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2007 rok oraz zwolnień od tych podatków.

Uchwała Nr 11/II/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 6 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenie podatków i opłat lokalnych na 2007 rok oraz zwolnień od tych podatków

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 i  art. 7 ust. 3, art. 10, art. 14, art. 15, art. 18, art. 19 i art. 20 ustawy z dnia  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P.  Nr  75,  poz.  758) oraz art. 13 e ustawy z dnia   15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U z 2006r. Nr 136, poz.969).

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości:

1.       Od gruntów:

a)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób

sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni                  - 0,60 zł

b)      pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych

od 1ha powierzchni                                                                                         - 3,65 zł

c)       pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

od 1m² powierzchni                                                                                        -  0,13 zł

2.       Od budynków lub ich części:

a)       mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej                                                  - 0,50 zł

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

od 1m² powierzchni użytkowej w tym:

- od działalności usługowej                                                                              - 10,47 zł

- od działalności wytwórczej                                                                            - 13,09 zł

- od działalności handlowej                                                                              - 16,83 zł

c)       zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu materiałem siewnym

od 1m² powierzchni użytkowej                                                                          - 8,66 zł

d)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń

zdrowotnych od 1m² powierzchni użytkowej                                                      - 3,75 zł

e)       od pozostałych w tym:

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

  przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej              - 6,23 zł

- budynków letniskowych od 1 m² powierzchni użytkowej                                   - 6,23 zł

- garaży wolnostojących od 1m² powierzchni użytkowej                                     - 4,94 zł

- budynki gospodarcze od 1m² powierzchni użytkowej                                       - 3,16 zł

3.       Od wartości budowli lub ich części o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7    - 2 %

§ 2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

-          nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby działalności w zakresie upowszechniania kultury, na potrzeby działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

-          nieruchomości lub ich części będące przedmiotem własności wspólnot gruntowych z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

-          nieruchomości zajęte przez sieć wodociągową i kanalizacyjną, oczyszczalnię ścieków oraz budynki i zajęte pod nie grunty stanowiące infrastrukturę oczyszczalni  będące własnością komunalną gminy;

-          nieruchomości lub ich części stanowiące własność mienia komunalnego gminy, a nie oddanych        w użytkowanie;

-          budynki mieszkalne właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych.

§ 3

Zwalnia się z podatku rolnego:

-          grunty mienia komunalnego gminy i nie oddane w użytkowanie innym podmiotom,

-          grunty wspólnot gruntowych do czasu uregulowania stanu prawnego,

-          grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

§ 4

Zarządza się na terenie gminy pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się sołtysom danej wsi. Inkasenci otrzymują prowizję w wysokości 10 % od sumy zainkasowanych kwot.

§ 5

1.       Ustala  się  podatek  od  środków  transportu  na  2007 rok.  Wysokość  podatku  określa 

      załącznik  nr  2 stanowiący  integralną  część  niniejszej  uchwały.

2.       Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących, wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej i sportu i turystyki, kultury, oświaty                   i wychowania i opieki społecznej - nie przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 6

1.       Ustala się podatek od posiadania psa w kwocie  53,69 zł.

2.       Podatku nie pobiera się z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania nieruchomości innych niż gospodarstwa rolne.

§ 7

1.       Ustala się wysokość opłaty targowej:

a)       przy sprzedaży obnośnej                                                                                4,00 zł

b)      z wozu konnego                                                                                              5,00 zł

c)       z samochodu o ładowności do 1 tony                                                             17.00 zł

d)      z samochodu o ładowności powyżej 1 tony i ciągnika z przyczepą

-          artykuły przemysłowe                                                                                21,00 zł

-          artykuły rolne                                                                                            9,00 zł

e)       przy sprzedaży z budki, straganu za każdy m² zajętej  powierzchni - 5,00 zł pow. użytkowej, przy  czym stawka opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty 618,33 zł.

2.       Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży

3.       Opłatę targową pobiera inkasent – osoba fizyczna wymieniona w załączniku nr 1 wydając pokwitowanie na dowód pobranej gotówki.

4.       Ustala się prowizję w wysokości 10% od zainkasowanych kwot.

§ 8

Ustala się opłatę administracyjną:

-  za wypis z planu zagospodarowania                                                                         74 zł

-  za wyrys z planu zagospodarowania                                                                         130 zł  

                                                                                 

Uiszczenie opłaty następuje na konto Urzędu Gminy w Jurajskim Banku Spółdzielczym w Niegowie Oddział Janów Nr 43 82811040 2005 5000 0228 0001 przy przyjęciu zlecenia.

§ 9

Przepisy powszechne obowiązujące dotyczące wymiaru, poboru i egzekucji zobowiązań podatkowych mają zastosowanie do wymiaru, poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych ustalonych niniejszą uchwałą.

§ 10

1.       Traci moc uchwała Nr 240/XXXVIII/05  Rady Gminy w Janowie z dnia 8 grudnia 2005 i uchwała     Nr 243/XXXIX/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.  z późniejszymi zmianami.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 12

1.       Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

2.       Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów


/-/ Sławomir Krzyształowski

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 13/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie określenie wzoru formularzy i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr 12/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia ceny żyta ustalonej dla celów podatku rolnego
Uchwała Nr 11/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2007 rok oraz zwolnień od tych podatków.
Uchwała Nr 10/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany planu finansoweo Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
Uchwała Nr 9/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2006 rok
Uchwała Nr 8/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 7/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 6/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 5/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 4/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 3/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie