główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o zmianie sposobu zawiadamiania o zwołaniu sesji.

Bieżące informacje o zwołaniu Sesji Rady Gminy Janów zamieszczone są w na stronie głównej portalu gminy Janów - www.janow.pl

artykuł nr 2

Informacja o Sesji Rady Gminy Janów - 4 kwietnia 2013 r.

Janów, dnia 2013-03-29

 RO-III.0002.32.2013
INFORMACJA
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję, na wniosek Radnych Gminy Janów, XXXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Janów w dniu 4 kwietnia 2013r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Janowie. 
 
Porządek obrad:
 
  1. Otwarcie sesji;
  2. Stwierdzenie quorum;
  3. Złożenie ślubowania przez radną Joannę Ścigaj;
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2013;
  5. Zakończenie obrad
artykuł nr 3

Informacja o Sesji Rady Gminy Janów - 25 luty 2012 r.

Janów, dnia 2013-02-14

 
RO-III.0002.30.2013
 
  
INFORMACJA
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Janów w dniu 25 lutego 2013r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie. 
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
6. Przyjęcie uchwał:
- Podjęcie uchwały Nr 183/XXX/13 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Lgoczance.
- Podjęcie uchwały Nr 184/XXX/13 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Lusławicach.
- Podjęcie uchwały Nr 185/XXX/13 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Janowie.
- Podjęcie uchwały Nr 186/XXX/13 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marcina Surowca z dnia 7 sierpnia 2012 roku na Wójta Gminy Janów
- Podjęcie uchwały Nr 187/XXX/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
- Podjęcie uchwały Nr 188/XXX/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
- Podjęcie uchwały Nr 189/XXX/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
- Podjęcie uchwały Nr 190/XXX/13 w sprawie dokapitalizowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Janowie
 
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
8. Wolne głosy, oświadczenia i komunikaty.
9. Zakończenie obrad sesji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
artykuł nr 4

Informacja o Sesji Rady Gminy Janów - 29 stycznia 2012 r.

Janów, dnia 2013-01-22

 RO-III.0002.29.2013   
 
INFORMACJA
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Janów w dniu 29 stycznia 2013r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie. 
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Janów z dnia 22 stycznia 2013r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
6. Przyjęcie uchwał:
- Podjęcie uchwały Nr 176/XXIX/13 w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 177/XXIX/13 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
- Podjęcie uchwały Nr 178/XXIX/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów.
- Podjęcie uchwały Nr 179/XXIX/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2013 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 180/XXIX/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2013 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 181/XXIX/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2013 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 182/XXIX/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2013 rok.
 
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
8. Wolne głosy, oświadczenia i komunikaty.
9. Zakończenie obrad sesji. 
artykuł nr 5

Informacja o Sesji Rady Gminy Janów - 22 stycznia 2012 r.

Janów, dnia 2013-01-15

 
RO-III.0002.28.2013  
 
INFORMACJA
 
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję, na wniosek Wójta Gminy Janów, XXVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Janów w dniu 22 stycznia 2013r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie. 
 
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012r.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

 

5. Przyjęcie uchwał:

-   Podjęcie uchwały Nr 174/XXVIII/13 w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
-   Podjęcie uchwały Nr 175/XXVIII/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne głosy, oświadczenia i komunikaty.

8. Zakończenie obrad sesji.