Informacja o zmianie sposobu zawiadamiania o zwołaniu sesji.

Bieżące informacje o zwołaniu Sesji Rady Gminy Janów zamieszczone są w na stronie głównej portalu gminy Janów - www.janow.pl

Informacja o Sesji Rady Gminy Janów - 4 kwietnia 2013 r.

Janów, dnia 2013-03-29

 RO-III.0002.32.2013
INFORMACJA
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję, na wniosek Radnych Gminy Janów, XXXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Janów w dniu 4 kwietnia 2013r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Janowie. 
 
Porządek obrad:
 
  1. Otwarcie sesji;
  2. Stwierdzenie quorum;
  3. Złożenie ślubowania przez radną Joannę Ścigaj;
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2013;
  5. Zakończenie obrad

Informacja o Sesji Rady Gminy Janów - 25 luty 2012 r.

Janów, dnia 2013-02-14

 
RO-III.0002.30.2013
 
  
INFORMACJA
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Janów w dniu 25 lutego 2013r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie. 
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
6. Przyjęcie uchwał:
- Podjęcie uchwały Nr 183/XXX/13 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Lgoczance.
- Podjęcie uchwały Nr 184/XXX/13 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Lusławicach.
- Podjęcie uchwały Nr 185/XXX/13 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Janowie.
- Podjęcie uchwały Nr 186/XXX/13 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marcina Surowca z dnia 7 sierpnia 2012 roku na Wójta Gminy Janów
- Podjęcie uchwały Nr 187/XXX/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
- Podjęcie uchwały Nr 188/XXX/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
- Podjęcie uchwały Nr 189/XXX/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
- Podjęcie uchwały Nr 190/XXX/13 w sprawie dokapitalizowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Janowie
 
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
8. Wolne głosy, oświadczenia i komunikaty.
9. Zakończenie obrad sesji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja o Sesji Rady Gminy Janów - 29 stycznia 2012 r.

Janów, dnia 2013-01-22

 RO-III.0002.29.2013   
 
INFORMACJA
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Janów w dniu 29 stycznia 2013r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie. 
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Janów z dnia 22 stycznia 2013r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
6. Przyjęcie uchwał:
- Podjęcie uchwały Nr 176/XXIX/13 w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 177/XXIX/13 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
- Podjęcie uchwały Nr 178/XXIX/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów.
- Podjęcie uchwały Nr 179/XXIX/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2013 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 180/XXIX/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2013 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 181/XXIX/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2013 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 182/XXIX/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2013 rok.
 
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
8. Wolne głosy, oświadczenia i komunikaty.
9. Zakończenie obrad sesji. 

Informacja o Sesji Rady Gminy Janów - 22 stycznia 2012 r.

Janów, dnia 2013-01-15

 
RO-III.0002.28.2013  
 
INFORMACJA
 
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję, na wniosek Wójta Gminy Janów, XXVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Janów w dniu 22 stycznia 2013r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie. 
 
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012r.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

 

5. Przyjęcie uchwał:

-   Podjęcie uchwały Nr 174/XXVIII/13 w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
-   Podjęcie uchwały Nr 175/XXVIII/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne głosy, oświadczenia i komunikaty.

8. Zakończenie obrad sesji.

 

Informacja o Sesji Rady Gminy Janów - 28 grudnia 2012 r.

Janów, dnia 2012-12-21

 
RO-III.0002.27.2012
 
INFORMACJA
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Janów w dniu 28 grudnia 2012r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie. 
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Janów z dnia 12 grudnia 2012r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
 
5. Przyjęcie uchwał:
- Podjęcie uchwały Nr 167/XXVII/12 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury.
- Podjęcie uchwały Nr 168/XXVII/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 169/XXVII/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 170/XXVII/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 171/XXVII/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 172/XXVII/12 w sprawie zmiany Uchwały
Nr 105/XVII/12 Rady Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 173/XXVII/12 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów.
 
6. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad sesji.
 
 

 

Informacja o Sesji Rady Gminy Janów - 23 listopada 2012 r.

Janów, dnia 2012-11-12

 
RO-III.0002.25.2012
 
INFORMACJA
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Janów w dniu 23 listopada 2012r. (piątek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie. 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Janów z dnia 30 października 2012r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
 
5. Przyjęcie uchwał:
- Podjęcie uchwały Nr 152/XXV/12 w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
- Podjęcie uchwały Nr 153/XXV/12 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego
z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Janów.
- Podjęcie uchwały Nr 154/XXV/12 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Janów.
- Podjęcie uchwały Nr 155/XXV/12 w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2013 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 156/XXV/12 w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego.
- Podjęcie uchwały Nr 157/XXV/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 158/XXV/12 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2013 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 159/XXV/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/XIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
- Podjęcie uchwały Nr 160/XXV/12 w sprawieustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów. 
 
6. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad sesji.

Informacja o Sesji Rady Gminy Janów - 30 października 2012 r.

Janów, dnia 2012-10-22

 
RO-III.0002.24.2012
 
INFORMACJA 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Janów w dniu 30 października 2012r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie. 
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 21 września 2012r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
5. Przyjęcie uchwał:
- Podjęcie uchwały Nr 150/XXIV/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
- Podjęcie uchwały Nr 151/XXIV/12 w sprawiezmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.
- Podjęcie uchwały Nr 152/XXIV/12 w sprawiepodziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 
6. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad sesji.

Informacja o Sesji Rady Gminy Janów - 21 września 2012 r.

Janów, dnia 2012-09-14

RO-III.0002.23.2012

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Janów w dniu 21 września 2012r. (piątek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Janów.
4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
5. Przyjęcie uchwał:
- Podjęcie uchwały Nr 145/XXIII/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 146/XXIII/12 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.
6. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad sesji.

Informacja o Sesji Rady Gminy Janów - 31 sierpnia 2012 r.

Janów, dnia 2012-08-21

RO-III.0002.22.2012

INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Janów w dniu 31 sierpnia 2012r. (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
5. Przyjęcie uchwał:
- Podjęcie uchwały Nr 136/XXII/12 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 maja 2013 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z. o.o.
- Podjęcie uchwały Nr 137/XXII/12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Janów oraz warunków i zasad korzystania z nich.
- Podjęcie uchwały Nr 138/XXII/12 w sprawie aktualności miejscowych planów i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Janów.
- Podjęcie uchwały Nr 139/XXII/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 140/XXII/12 w sprawie dokapitalizowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o. w Janowie.
- Podjęcie uchwały Nr 141/XXII/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
- Podjęcie uchwały Nr 142/XXII/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 143/XXII/12 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela.
- Podjęcie uchwały Nr 144/XXII/12 w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.
- Podjęcie uchwały Nr 145/XXII/12 w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury, których organizatorem jest gmina.
6. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad sesji.

nformacja o Sesji Rady Gminy Janów - 22 czerwca 2012 r.

Janów, dnia 2012-06-08

RO-III.0002.21.2012

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Janów w dniu 22 czerwca 2012r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2012r.

4. Sprawozdanie z prac komisji Rady – przedstawiają Przewodniczący poszczególnych komisji. 5. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.

6. Przyjęcie uchwał:
- Podjęcie uchwały Nr 120/XXI/12 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.
- Podjęcie uchwały Nr 121/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2011 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 122/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2011 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 123/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2011 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 124/XXI/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 125/XXI/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 126/XXI/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 127/XXI/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
- Podjęcie uchwały Nr 128/XXI/12 w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom z terenu Gminy Janów.
- Podjęcie uchwały Nr 129/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2012 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 130/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki na 2012 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 131/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2012 rok. 
- Podjęcie uchwały Nr 132/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2012 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 133/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2012 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

8. Przedstawienie Uchwały VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów dotyczącej wykonania budżetu Gminy za rok 2011 wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janów.

10. Przedstawienie uchwały VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów.

11. Dyskusja.

12. Podjęcie uchwały Nr 134/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.

13. Podjęcie uchwały Nr 135/XXI/12 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

14. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.

15. Zakończenie obrad sesji.

Informacja o Sesji Rady Gminy Janów - 30 maja 2012 r.

Janów, dnia 2012-05-18

RO-III.0002.20.2012

INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XX Sesję Rady Gminy Janów w dniu 30 maja 2012r. (środa) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2012r.
4. Przyjęcie uchwał:
-Podjęcie uchwały Nr 116/XX/12 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie.
-Podjęcie uchwały Nr 117/XX/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów.
-Podjęcie uchwały Nr 118/XX/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł.
-Podjęcie uchwały Nr 119/XX/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
5. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad sesji.

Informacja o Sesji Rady Gminy Janów - 27 kwietnia 2012 r.

Janów, dnia 2012-04-20

RO-III.0002.19.2012

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Janów w dniu 27 kwietnia 2012r. (piątek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2012r. oraz z XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Janów z dnia 30 stycznia 2012r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.

5.Przyjęcie uchwał:
Podjęcie uchwały Nr 112/XIX/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2012 rok.
Podjęcie uchwały Nr 113/XIX/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2012 rok.
Podjęcie uchwały Nr 114/XIX/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki na 2012 rok.
Podjęcie uchwały Nr 115/XIX/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2012 rok.
Podjęcie uchwały Nr 116/XIX/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2012 rok.  
Podjęcie uchwały Nr 117/XIX/12 w sprawie uchwalenia Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
Podjęcie uchwały Nr 118/XIX/12 w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”.
Podjęcie uchwały Nr 119/XIX/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2011 rok.
Podjęcie uchwały Nr 120/XIX/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
Podjęcie uchwały Nr 121/XIX/12 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.

6.Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.

7.Zakończenie obrad sesji.

Janów, dnia 2012-01-27

 
RO-III.0002.18.2012
 
INFORMACJA
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję, na wniosek Wójta Gminy Janów, XVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Janów w dniu 30 stycznia 2012r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie. 
 
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

 

3. Przyjęcie uchwał

-   Podjęcie uchwały Nr 110/XVIII/12 w sprawie zmiany Uchwały
Nr 105/XVII/12 Rady Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.
-   Podjęcie uchwały Nr 111/XVIII/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 
4. 4. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
5. 5. Zakończenie obrad sesji.
 
 
 
Z-ca Przewodniczącego
Rady Gminy Janów
 
/-/ Krzysztof Szczepanek

Informacja o Sesji Rady Gminy Janów - 24 stycznia 2012 r.

Janów, dnia 2012-01-10

 
RO-III.0002.17.2012
INFORMACJA
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Janów w dniu 24 stycznia 2012r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie. 
 
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przyjęcie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Janów z 29 grudnia 2011r.
4.
Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
5.
Przyjęcie uchwał:

  • Podjęcie uchwały Nr 105/XVII/12 w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.
  • Podjęcie uchwały Nr 106/XVII/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji.
  • Podjęcie uchwały Nr 107/XVII/12 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  • Podjęcie uchwały Nr 108/XVII/12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
  • Podjęcie uchwały Nr 109/XVII/12 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Siedlec. 

6. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad sesji.