główna zawartość
artykuł nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ROZPORZĄDZENIEA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO / UE L 119/1 z 04.05.2016/ informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Przedszkole w Złotym Potoku, reprezentowane przez Annę Kozieł – Dyrektora, e-mail: przedszkolezp@o2.pl, telefon 34/3278118

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Zenon Kubat zkido@onet.pl

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu: uczestnictwa, promocji i potrzeb funkcjonowania Przedszkola w Złotym Potoku na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów)

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia

6) Każdy ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO)

7) Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w zajęciach lub odmową realizacji działań w Przedszkolu w Złotym Potoku.

Złoty Potok, dnia 25.05.2018                                     Administrator Danych Osobowych

                                                                                     Anna Kozieł