główna zawartość
artykuł nr 1

Nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego wyborcy niepełnosprawni mają kilka możliwości i usprawnień w oddaniu głosu takie jak: głosowanie korespondencyjne, głosowanie przez pełnomocnika, zmianę lokalu wyborczego, głosowanie za pomocą nakładem sporządzonych w alfabecie Braille a, oraz pomoc członka komisji w lokalu wyborczym. Aby móc skorzystać z powyższych możliwości niezbędne jest złożenie odpowiednim wniosków, czy informacji do Urzędu Gminy Janów. W poniższym tekście przedstawiamy podstawowe informację o formach głosowania oraz kalendarz wyborczy związany z uprawnienia osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do:

•głosowania korespondencyjnego: wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego. Osoba może dokonać zgłoszenia w urzędzie gminy ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać: podstawowe dane osobowe (nazwisko, imię (imiona), imię ojca, data urodzenia, numer ewidencyjny PESEL), oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, kopię orzeczenia o niepełnosprawności, chęć otrzymania nakładki w alfabecie Braille a oraz adres, pod który ma zostać wysłany pakiet wyborczy. Gmina ma obowiązek dostarczenia pakietu wyborczego do rąk własnych wyborcy (za pokwitowaniem odbioru) do 18 maja 2014 r. Po otrzymaniu pakietu, wyborca wypełnia kartę do głosowania, umieszcza ją w specjalnej kopercie, a tę wkłada do koperty zwrotnej z wypełnionym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Kopertę zwrotną osoba niepełnosprawna musi przekazać za pokwitowaniem pracownikowi Poczty Polskiej, który zgłosi się po jej odbiór najpóźniej 23 maja 2014 r. Przesyłka zwolniona jest z opłat pocztowych.

•głosowania przez pełnomocnika: wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Aby zgłosić zamiar głosowania przez pełnomocnika osoba niepełnosprawna powinna złożyć w urzędzie gminy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Wniosek może zostać złożony pocztą lub przez dowolną osobę. Wniosek musi zostać podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku.

•zmiany lokalu wyborczego: wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby zgłosić zamiar głosowania w innej obwodowej komisji wyborczej powinien on złożyć w urzędzie gminy pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania.

• głosowania za pomocą nakładek sporządzonych w alfabecie Braille a: wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille a, w lokalu wyborczym. Zamiar głosowania przy użyciu nakładki powinien być zgłoszony wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wydaje wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. •pomoc w lokalu wyborczym: obwodowa komisja wyborcza jest zobowiązana na prośbę wyborcy podać informację o komitetach, kandydatach i listach kandydatów biorących udział w głosowaniu. Pomocy technicznej w głosowaniu mogą udzielić wyborcy niepełnosprawnemu dowolne osoby (także niepełnoletnie) nie będące członkami komisji lub mężami zaufania.

Kalendarz wyborczy:
•5 maja 2014 upływa termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego, także przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille a
•12 maja 2014 upływa termin:
- składania wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o zmianę lokalu wyborczego właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania lub ze względu na brak przystosowania lokalu wyborczego
-  zgłaszania wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty głosowania sporządzonych w alfabecie Braille a
•15 maja 2014 upływa termin skłania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Ponadto:
Wyborca niepełnosprawny może zwrócić się do Urzędu Gminy/Miasta z prośbą o przesłanie drogą pocztową lub elektroniczną materiałów informacyjnych dotyczących wyborów, m.in. ułatwień w głosowaniu.
Członkowie komisji wyborczych zobowiązani są do odczytania obwieszczenia wyborczego na prośbę wyborcy niepełnosprawnego.

Dostępne kategorie:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 28 września 2018 r.
Składy Osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych ukonstytuowane w dniu 12 maja 2014 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 99/2011 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Janów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 11
Zarządzenie Nr 584/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w gminie Janów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Częstochowie
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
Kalendarz wyborczy
Postanowienie Prezedenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego