główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów

Janów, dnia 22.10.2013 r.

BK-II.6720.3.2013

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Janów Uchwały Nr 178/XXIX/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów. Zmiana studium dotyczy obszaru obejmującego teren w granicach administracyjnych gminy Janów.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, w terminie do dnia 25 listopada 2013 r., w godzinach pracy urzędu tj.: 

- poniedziałek, środa, czwartek – 7:30 – 15:30
- wtorek – 8:00 – 16:00
- piątek – 7:00 – 15:00

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 25 listopada 2013 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: i.srubarczyk@janow.pl lub h.wojcik@janow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Janów.

Wójt Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski

Dostępne kategorie:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.14.2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 17/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: "Śląska Reg
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013
Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów obejmującego obszar położony w miejscowości Złoty Potok w rejonie ulicy mjr. Wrzoska
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów
Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy Janów
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013
Informacja o przeznaczonych środkach finansowych w ramach Inicjatyw Lokalnych
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2013
Zarządzenie Nr 386/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Janów
Zarządzenie Nr 374/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013
Zarządzenie Nr 370/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie konsultacji projektów uchwał dotyczących wdrożenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów, dotyczącego miejscowości Złoty Potok
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 28 grudnia 2012r.