artykuł nr 1

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
ul. Leśna 3, 42-253 Janów
Zakładu Leczniczego „Przychodnia Rodzinna w Janowie”

Podstawy prawne funkcjonowania
§ 1  

„Przychodnia Rodzinna w Janowie” jest zakładem leczniczym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów i działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, a w szczególności:

 • ustawy o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011 r. ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650, 1128, 1375)  i aktów wykonawczych do tej ustawy,
 • wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - nr KRS 0000004707 prowadzony przez Sąd Rejonowy w Częstochowie.

Postanowienia ogólne
§ 2

Niniejszy regulamin określa:

 • cele i zadania Przychodni Rodzinnej w Janowie,
 • miejsce udzielania świadczeń,
 • przebieg udzielania świadczeń z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w SPZOZ,
 • sposób kierowania jednostką i jej komórkami,
 • organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu,
 • warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki , leczenia i ciągłości postępowania,
 • prawa i obowiązki pacjenta,
 • obowiązki zakładu w razie śmierci pacjenta,
 • wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dn. 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych,
 • organizację procesu udzielania świadczeń leczniczych w przypadku pobierania opłat.

Cele i zadania Przychodni Rodzinnej w Janowie
§ 3

 • Podstawowym celem Przychodni Rodzinnej w Janowie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 • Do podstawowych zadań Przychodni Rodzinnej w Janowie należy:
 • prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej,
 • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,
 • organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności,
 • wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,
 • współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi ochrony zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora zakładu.

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 • Przychodnia Rodzinna w Janowie organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, rehabilitacji i fizjoterapii w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 • Świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 4 punkt 1 są realizowane w dwóch budynkach Ośrodka Zdrowia w Janowie ul. Leśna 3 oraz w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia w Bystrzanowicach 11 i Ośrodka Zdrowia w Żurawiu ul. Kościelna 19, a także w gabinetach szkolnych:
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie,
 • Szkoły Podstawowej w Piasku,
 • Szkoły Podstawowej w Lgoczance,
 • Szkoły Podstawowej w Lusławicach.
 • Zespołu Szkół w Złotym Potoku,
 • W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.
 • Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie (poza wizytami pierwszorazowymi do AOS i Rehabilitacji) z wyznaczeniem dnia i/lub godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. Rejestracja jest czynna od godziny 800 do 1700 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 • Wizyty domowe u pacjentów leżących i w stanach nagłych są przyjmowane od godz. 900 do godziny 1400 i realizowane w dniu zgłoszenia lub w uzgodnionym przez lekarza terminie.
 • Świadczenia zdrowotne pilne udzielane są w dniu zgłoszenia do lekarz. Inne świadczenia są realizowane w uzgodnionym terminie (o pilności świadczenia decyduje tylko lekarz).
 • W Ośrodku Zdrowia w Janowie dzieci zdrowe są przyjmowane w godzinach pracy lekarza  z zapewnieniem osobnego wejścia dla dzieci zdrowych.
 • Przychodnia Rodzinna w Janowie udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym oraz świadczeń odpłatnych osobom nieubezpieczonym i w zakresie świadczeń nie objętych kontraktem z NFZ i/lub na życzenie pacjenta wg określonych zasad.
 • Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w Przychodni Rodzinnej w Janowie mogą kierować pacjentów ubezpieczonych na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, badania diagnostyczne bądź zabiegi fizjoterapeutyczne przez wystawienie skierowania wg. określonych przez NFZ zasad.
 • Bez skierowania są udzielane świadczenia na zasadach określonych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 • Skierowanie na konsultację i poradę specjalistyczną, planowaną hospitalizację musi być poprzedzone badaniem pacjenta lub badaniami diagnostycznymi, uzasadniającymi i uzupełniającymi skierowanie, należącymi do zakresu badan diagnostycznych lekarza POZ.

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania

§ 5

 • Przychodnia Rodzinna w Janowie prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych.
 • Przychodnia Rodzinna w Janowie udostępnia dokumentację o której mowa powyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta - osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.
 • Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 • Przychodnia Rodzinna w Janowie w celu realizacji swoich zadań profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych współpracuje z innymi podmiotami i jednostkami organizacyjnymi, a w szczególności z podmiotami wymienionymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.


Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych
Przychodni Rodzinnej w Janowie
SPZOZ Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

§ 6

 • W Przychodni Rodzinnej w Janowie funkcjonują następujące komórki organizacyjne prowadzące działalność medyczną oraz stanowiska pracy podporządkowane bezpośrednio dyrektorowi zakładu:
 • poradnia lekarza POZ w Janowie,
 • poradnia lekarza POZ w Bystrzanowicach,
 • poradnia lekarza POZ w Żurawiu,
 • poradnia dla dzieci w Janowie,
 • gabinet pielęgniarki POZ w Janowie, Bystrzanowicach  i w Żurawiu,
 • gabinet położnej POZ,
 • poradni chirurgii ogólnej,
 • poradnia rehabilitacji medycznej,
 • poradnia diabetologiczna,
 • poradnia neurologiczna,
 • poradnia leczenia bólu,
 • punkt szczepień w Janowie,
 • punkt szczepień w Bystrzanowicach,
 • punkt szczepień w Żurawiu,
 • gabinet diagnostyczno-zabiegowy z punktem poboru materiału do badań w Janowie,
 • gabinet diagnostyczno-zabiegowy z punktem poboru materiału do badań w Bystrzanowicach,
 • gabinet diagnostyczno-zabiegowy z punktem poboru materiału do badań w Żurawiu,
 • gabinet fizjoterapii,
 • gabinet akupunktury,
 • gabinet medycyny szkolnej w Janowie,
 • gabinet medycyny szkolnej w Lgoczance,
 • gabinet medycyny szkolnej w Lusławicach,
 • gabinet medycyny szkolnej w Piasku,
 • gabinet medycyny szkolnej w Złotym Potoku.

Merytoryczny nadzór nad w/w poradniami i pracą zatrudnionych w nich pracowników sprawuje dyrektor zakładu.

Zadania komórek organizacyjnych  
Przychodni Rodzinnej w Janowie

§ 7

Do podstawowych zadań Poradni Lekarza POZ należy:

 • Systematyczne rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych i społecznych.
 • Prowadzenie i koordynowanie wielokierunkowego zespołowego postępowania zapobiegawczo-leczniczego, a w szczególności:
 • prowadzenie badań profilaktycznych noworodków i niemowląt w środowisku domowym i w poradni,
 • prowadzenie powszechnych profilaktycznych badań lekarskich dzieci i młodzieży w wieku 2, 4, 6, 10, 14, 16 i 18 lat,
 • prowadzenie badań okresowych dzieci i młodzieży w przychodni (dotyczy rejonów pediatryczno-szkolnych),
 • prowadzenie szczepień ochronnych,
 • objęcie czynną opieka dzieci zakwalifikowanych do grup dyspanseryjnych.
 • Badanie i udzielanie porad lekarskich dzieciom i dorosłym zgłaszającym się do poradni.
 • Odbywanie wizyt domowych w uzasadnionych przypadkach zachorowań u dzieci i dorosłych.
 • Wykonywanie ambulatoryjnych zabiegów leczniczych.
 • Organizowanie i sprawowanie lekarskiej i pielęgniarskiej opieki domowej nad obłożnie chorymi i osobami w podeszłym wieku.
 • Prowadzenie czynnego poradnictwa ambulatoryjnego.
 • Kierowanie chorych do poradni specjalistycznych, pracowni diagnostycznych, szpitali itp.
 • Przygotowanie udokumentowanych wniosków o potrzebie leczenia sanatoryjnego.
 • Promowanie zdrowia i szerzenie oświaty zdrowotnej.
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej i jej przechowywanie.
 • Współpraca i współdziałanie z instytucjami oraz z innymi zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami społecznymi.

Do podstawowych zadań Poradni dla Dzieci należy:

 • Systematyczne rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych i społecznych.
 • Prowadzenie i koordynowanie wielokierunkowego zespołowego postępowania zapobiegawczo-leczniczego, a w szczególności:
 • prowadzenie badań profilaktycznych noworodków i niemowląt w środowisku  domowym i w poradni,
 • prowadzenie powszechnych profilaktycznych badań lekarskich dzieci i młodzieży w  wieku 2, 4, 6, 10, 14, 16 i 18 lat,
 • prowadzenie badań okresowych dzieci i młodzieży w przychodni (dotyczy rejonów  pediatryczno-szkolnych),
 • prowadzenie szczepień ochronnych,
 • objęcie czynną opieka dzieci zakwalifikowanych do grup dyspanseryjnych.
 • Badanie i udzielanie porad lekarskich dzieciom zgłaszającym się do poradni.
 • Odbywanie wizyt domowych w uzasadnionych przypadkach zachorowań u dzieci.
 • Wykonywanie ambulatoryjnych zabiegów leczniczych.
 • Organizowanie i sprawowanie lekarskiej i pielęgniarskiej opieki domowej nad obłożnie chorymi.
 • Prowadzenie czynnego poradnictwa ambulatoryjnego.
 • Kierowanie chorych do poradni specjalistycznych, pracowni diagnostycznych, szpitali itp.
 • Przygotowanie udokumentowanych wniosków o potrzebie leczenia sanatoryjnego.
 • Promowanie zdrowia i szerzenie oświaty zdrowotnej.
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej i jej przechowywanie.
 • Współpraca i współdziałanie z instytucjami oraz z innymi zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami społecznymi.

Do podstawowych zadań Poradni Chirurgii Ogólnej należy:

 • Poradnia chirurgii ogólnej udziela świadczeń zapobiegawczych, uzupełniających świadczenia POZ oraz zapobiegawczo-leczniczych i konsultacyjnych w poradni.
 • Szczegółowe zadania i organizację poradni określają odrębne przepisy.
 • Zadania poradni wykonuje lekarz specjalista w zakresie chirurgii ogólnej lub przy współudziale pielęgniarki.
 • Poradnia podlega dyrektorowi.

Do podstawowych zadań Poradni Rehabilitacji medycznej należy:

 • Poradnia rehabilitacyjna udziela świadczeń rehabilitacyjnych: zapobiegawczych, uzupełniających świadczenia POZ oraz zapobiegawczo-leczniczych i konsultacyjnych w poradni.
 • Szczegółowe zadania i organizację poradni określają odrębne przepisy.
 • Zadania poradni wykonuje lekarz specjalista w zakresie rehabilitacji.
 • Poradnia podlega dyrektorowi.

Do podstawowych zadań Poradni Diabetologicznej należy:

 • Poradnia diabetologiczna udziela świadczeń zapobiegawczych, uzupełniających świadczenia POZ oraz zapobiegawczo-leczniczych i konsultacyjnych w poradni.
 • Szczegółowe zadania i organizację poradni określają odrębne przepisy.
 • Zadania poradni wykonuje lekarz specjalista w zakresie diabetologii lub chorób wewnętrznych lub przy współudziale pielęgniarki.

Poradnia podlega dyrektorowi.

Do podstawowych zadań Poradni Neurologicznej należy:

 • Poradnia Neurologiczna udziela świadczeń zapobiegawczych, uzupełniających świadczenia POZ oraz zapobiegawczo-leczniczych i konsultacyjnych w poradni.
 • Szczegółowe zadania i organizację poradni określają odrębne przepisy.
 • Zadania poradni wykonuje lekarz specjalista w zakresie neurologii lub przy współudziale pielęgniarki.

Poradnia podlega dyrektorowi.

Do podstawowych zadań Poradni Leczenia Bólu należy:

 • Poradnia diabetologiczna udziela świadczeń zapobiegawczych, uzupełniających świadczenia POZ oraz zapobiegawczo-leczniczych i konsultacyjnych w poradni.
 • Szczegółowe zadania i organizację poradni określają odrębne przepisy.
 • Zadania poradni wykonuje lekarz specjalista neurologii, anestezjologii, neurochirurgii, medycyny paliatywnej lub chorób wewnętrznych lub inny uprawniony specjalista w zakresie leczenia bólu lub przy współudziale pielęgniarki.

Poradnia podlega dyrektorowi.

Do podstawowych zadań Gabinetu Akupunktury należy:

 • Gabinet akupunktury udziela świadczeń z zakresu akupunktury i akupresury.
 • Szczegółowe zadania i organizację gabinetu określają odrębne przepisy.
 • Zadania pracowni wykonuje lekarz lub pielęgniarka przeszkoleni w zakresie akupunktury.

Poradnia podlega dyrektorowi.

Do podstawowych zadań Gabinetu Fizjoterapii należy:

 • Gabinet fizjoterapii udziela świadczeń z zakresu fizjoterapii, fizykoterapii i kinezyterapii, usprawniających, zapobiegawczo- leczniczych i uzupełniających świadczenia POZ i innych poradni.
 • Szczegółowe zadania i organizację gabinetu określają odrębne przepisy.
 • Zadania gabinetu wykonuje magister i technik, specjalista w zakresie fizjoterapii.

Poradnia podlega dyrektorowi.

Do podstawowych zadań Gabinetu Medycyny Szkolnej należy:

 • Gabinet Medycyny Szkolnej udziela świadczeń z zakresu POZ, zadań medycyny szkolnej oraz nagłych porad urazowych, profilaktyki i promocji zdrowia oraz świadczeń uzupełniających świadczenia POZ oraz zapobiegawczo-leczniczych.
 • Szczegółowe zadania i organizację gabinetu określają odrębne przepisy.

Zadania gabinetu wykonuje pielęgniarka medycyny szkolnej.

Do podstawowych zadań Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego należy:

 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na podstawie zlecenia lekarskiego takich jak: wstrzyknięcia podskórne, domięśniowe, dożylne oraz inne wchodzące w zakres przygotowania zawodowego pielęgniarki.
 • Wykonywanie zabiegów i badań diagnostycznych i różnicowych, w tym badań obrazowych, wziernikowych i endoskopowych oraz pobór materiału do badań laboratoryjnych.
 • Wykonywanie szczepień ochronnych u dorosłych na podstawie skierowania lekarza po przeprowadzeniu po przeprowadzeniu lekarskiego badania kwalifikacyjnego.
 • Udzielanie pomocy w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi.

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości.

Do podstawowych zadań Punktu Szczepień należy:

 • Prowadzenie obowiązkowych szczepień wg obowiązującego kalendarza szczepień.
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie.
 • Ustalanie terminów szczepień w odniesieniu do obowiązkowych szczepień indywidualnych, wysyłanie pisemnych zawiadomień.
 • Wykonywanie innych szczepień ochronnych zalecanych przez inspekcje sanitarną na podstawie skierowania lekarza.
 • Sporządzanie informacji statystycznej w zakresie wykonawstwa szczepień.
 • Współpraca z inspekcją sanitarną.
 • Szczepienie ochronne może być wykonane po przeprowadzeniu lekarskiego badania kwalifikacyjnego.

Do podstawowych zadań Gabinetu Położnej POZ należy:

 • Promocja zdrowia i profilaktyka chorób.
 • Opieka przed koncepcyjna.
 • Opieka okołoporodowa i wizyty patronażowe poporodowe.
 • Opieka w schorzeniach ginekologicznych i pooperacyjne wizyty domowe.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Współpraca położnej POZ:
 • z lekarzem POZ, w którego zespole działa,
 • lekarzem położnikiem i ginekologiem podopiecznej,
 • oddziałami położniczo-ginekologicznymi i noworodkowymi ze względu na miejsce leczenia podopiecznej,
 • pielęgniarką POZ,
 • pracownikiem socjalnym.

Do podstawowych zadań Gabinetu Pielęgniarki POZ należy:

 • Świadczenia zapobiegawcze.
 • Świadczenia diagnostyczne.
 • Świadczenia terapeutyczno-lecznicze.
 • Świadczenia rehabilitacyjne.
 • Świadczenia pielęgnacyjno-higieniczne.
 • Świadczenia socjalno-bytowe.
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Pielęgniarka POZ współpracuje z:
 • lekarzem POZ, w którego zespole działa,
 • położną POZ,
 • pracownikiem socjalnym,
 • innymi profesjonalistami oraz przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny.

Sposób kierowania jednostką i jej komórkami

§ 8

 • Przychodnią Rodzinną w Janowie, SPZOZ Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
 • Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.
 • Podczas nieobecności Dyrektora zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
 • Do obowiązków i uprawnień Dyrektora zakładu należy między innymi:
 • organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,
 • zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy przez zatrudniony personel oraz sprawowanie nadzoru mad komórkami organizacyjnymi zakladu,
 • podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników.


Prawa i obowiązki pacjenta

§ 9

 • W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Przychodni Rodzinnej w Janowie pacjent ma prawo do:
 • poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
 • świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
 • rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
 • wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych,
 • Do obowiązków pacjenta należy:
 • przestrzeganie regulaminu porządkowego zakładu,
 • przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz korzystania z aparatów komórkowych na terenie przychodni,
 • przestrzeganie zasad higieny osobistej,
 • posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń medycznych,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i p/poż,
 • przestrzeganie zaleceń lekarzy i personelu pielęgniarskiego.
 • Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w przychodni ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do dyrektora przychodni.
 • Książka skarg i wniosków znajduje się w rejestracji.
 • Dyrektor przychodni zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta. Karta Praw Pacjenta znajduje się na Tablicy Informacyjnej w poczekalni Ośrodków Zdrowia.

Prawa i obowiązki pracowników zakładu

§ 10

 • Pracownik wykonuje swoje obowiązki zgodnie z indywidualnym zakresem obowiązków.
 • Zakres praw i obowiązków pracownika reguluje Kodeks Pracy i Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.
 • Wszyscy pracownicy podlegają bezpośrednio dyrektorowi zakładu.

Obowiązki zakładu opieki zdrowotnej w razie śmierci pacjenta

§ 11

 • Zgon pacjenta i jego przyczyny stwierdza się w karcie zgonu.
 • Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielił choremu świadczeń lekarskich, a w przypadku nieobecności w/w lekarza, lekarz będący aktualnie w przychodni lub lekarz, który leczył pacjenta w przeszłości.
 • Jeżeli zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie Sądu lub prokuratury dokonał oględzin lub sekcji zwłok.
 • W przypadku, gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia karty zgonu w myśl ust. 2, bądź taki lekarz zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki albo z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do wypadku lub nagłego zachorowania.
 • Kartę zgonu pacjenta, który zmarł w trakcie leczenia w przychodni wydaje się najbliższej rodzinie.

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej

§ 12

 • Wysokość Opłaty za kopię dokumentacji określa art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 06.11.2008 o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.
 • Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa GUS wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.
 • Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty określone w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Udzielanie odpłatnych świadczeń medycznych

§ 13

 • Przychodni Rodzinnej w Janowie udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym i w zakresie świadczeń nie objętych kontraktem z NFZ lub na życzenie pacjenta według określonych zasad.
 • Cennik świadczeń odpłatnych (Załącznik nr 2) jest udostępniony i wywieszony w Ośrodku Zdrowia w Janowie, Bystrzanowicach i Żurawiu dla pacjentów w ogólnie dostępnym miejscu.
 • Cennik zatwierdza dyrektor zakładu.

Przepisy końcowe

§ 14

Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem podpisania.