artykuł nr 1

Informacja o nie podpisaniu umowy

Janów, dnia 3 listopada 2020 r.

IR-I.271.2.69.2020    

 

Informacja o nie podpisaniu umowy

 

w przetargu nieograniczonym na „Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach projektu pn.: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach użyteczności publicznej w gminie Janów”.

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 14.10.2020 r. rozstrzygnął przetarg nieograniczony na w/w zadanie oraz poinformował wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o wynikach postępowania. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa dotycząca przedmiotowego zamówienia mogła zostać zawarta w terminie 5 dni od dnia przesłania ogłoszenia a więc w dniu 20.10.2020 r. W dniu 20.10.2020 r. wybrany Wykonawca Firma Alt-Energy Sp. z o.o. Zimnowoda 34, 42-164 Parzymiechy złożył pismo informujące o przedłużeniu o kolejne 10 dni terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium o 10 dni. W dniu 30.10.2020 r. wybrany Wykonawca złożył pismo informujące, iż rezygnuje z podpisania umowy na zadanie: „Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach projektu pn.: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach użyteczności publicznej w gminie Janów”

Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wybiera najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert.

 

Zastępca Wójta
Gminy Janów

mgr  inż. Lidia Piestrzyńska

artykuł nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Janów, dnia 14 października 2020 r.

IR-I.271.5.68.2020    

Biuletyn Informacji Publicznej/

Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Janów

 

 

dotyczy postępowania przetargowego pn. „Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach projektu pn.: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach użyteczności publicznej w gminie Janów”

Gmina Janów, 42-253 Janów ul. Częstochowska 1, woj. śląskie, 343278048
e-mail: gmina@janow.pl uprzejmie informuję:

1) o wyborze najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

ALT-ENERGY Sp. z o.o.
Zimnowoda 34,
42-164 Parzymiechy

Cena oferty brutto: 965 917,80 zł, długość okresu gwarancji 180 miesięcy.

Przedmiotowa oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami i ich wagami.

W postępowaniu przetargowym złożono: 8 ofert z czego odrzucono 3 oferty i wykluczono 0 wykonawców.

 

Lp.

Nazwa i adres firmy

Ilość pkt
w kryterium cena

Ilość pkt
w kryterium okres gwarancji

Łączna ilość pkt

1.

Zielona – Energia.com
Klimczyk Fonfara Spółka Jawna
ul. Krótka 29/31,
42-202 Częstochowa

Oferta odrzucona

2.

ELTRIX Wielgus Robert
ul. Jaworskiego 5A,
05-090 Raszyn

Oferta odrzucona

3.

INERGIS S.A.
ul. Kisielewskiego 18/28B,
42-215 Częstochowa

138,53

120,00

258,53

4.

EcoJura Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 4, 
42-200 Częstochowa

173,89

120,00

293,89

5.

PRO-ECO sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 245/7,
81-525 Gdynia

165,54

120,00

285,54

6.

ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Władysława Jagiełły 60, 
42-202 Częstochowa

Oferta odrzucona

7.

Smart EPC Sp. z o.o.
ul. Portowa 28,
44-102 Gliwice

131,87

120,00

251,87

8.

ALT-ENERGY Sp. z o.o. Zimnowoda 34, 42-164 Parzymiechy

180,00

120,00

300,00

 

Zastępca Wójta
Gminy Janów

/-/ mgr inż Lidia Piestrzyńska

artykuł nr 3

Informacja z otwarcia ofert

IR-I.271.2.51.2020                                                     Janów, dnia 22 września 2020 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w dniu 21 września 2020 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych  w ramach projektu pn.: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach użyteczności publicznej w gminie Janów”.

Zamawiający przeznaczył w budżecie gminy na w/w zadanie kwotę: 1 272 984,47 zł

Do upływu terminu składania ofert zostały złożone następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

Okres gwarancji

1.

Zielona – Energia.com

Klimczyk Fonfara Spółka Jawna
ul. Krótka 29/31, 42-202 Częstochowa

1 441 743,84

144 miesięcy

 

2.

ELTRIX Wielgus Robert

ul. Jaworskiego 5A, 05-090 Raszyn

1 111 443,31

180 miesięcy

 

3.

INERGIS S.A.
ul. Kisielewskiego 18/28B,
42-215 Częstochowa

1 255 042,44

180 miesięcy

 

4.

EcoJura Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 4, 42-200 Częstochowa

999 856,05

180 miesięcy

5.

PRO-ECO sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia

1 050 275,16

180 miesięcy

6.

ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Władysława Jagiełły 60,
 42-202 Częstochowa

1 007 380,80

180 miesięcy

7.

Smart EPC Sp. z o.o.

ul. Portowa 28, 44-102 Gliwice

1 318 467,00

180 miesięcy

8.

ALT-ENERGY Sp. z o.o.
Zimnowoda 34, 42-164 Parzymiechy

965 917,80

180 miesięcy

 

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności  – zgodne z zapisami

przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zastępca Wójta
Gminy Janów

/-/ mgr inż Lidia Piestrzyńska

 

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert82 KB
artykuł nr 4

Zmiana treści SIWZ z dnia 15.09.2020

 Janów, dnia 15 września 2020 r.

Biuletyn Informacji Publicznej/
Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Janów


IR-I.271.2.50.2020


Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych  w ramach projektu pn.: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach użyteczności publicznej w gminie Janów”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następującej zmiany  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na „Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych  w ramach projektu pn.: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach użyteczności publicznej w gminie Janów” w zakresie:


1.  Zakresu zamówienia określonego w pkt 3.2 siwz gdzie:


Dotychczasowy zapis o treści:


3.2 Zakres zamówienia obejmuje 54 66 instalacje fotowoltaiczne:
(…)


Zmienia się na następujący:


3.1. Zakres zamówienia obejmuje 54 66 instalacje fotowoltaiczne:
(…)

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Edward Moskalik

Załączniki:
1.  Ujednolicony tekst siwz

 

artykuł nr 5

Zmiana treści SIWZ z dnia 11.09.2020

Janów, dnia 11 września 2020 r.

Biuletyn Informacji Publicznej/
Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Janów


IR-I.271.2.47.2020


Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych  w ramach projektu pn.: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach użyteczności publicznej w gminie Janów”


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następującej zmiany  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na „Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych  w ramach projektu pn.: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach użyteczności publicznej w gminie Janów” w zakresie:


3. Zmianie ulega§14 ust. 1 pkt i) umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
za przebywanie na terenie wykonywania instalacji osoby, o której mowa w § 21 20, niezatrudnionej na umowę o pracę – w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek;

8. Zmianie ulega §21 ust.1 umowy który otrzymuje następujące brzmienie:
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Częstochowa Janów.

Wójt Gminy Janów

/-/ Edward Moskalik

Załączniki:
1.  Ujednolicony tekst Zał. Nr 1 do siwz– wzór umowy

Dostępne kategorie:
Rok 2023
Ogłoszenie na Zakup 9 osobowego mikrobusa na potrzeby transportu osób niepełnosprawnych
Ogłoszenie na Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED
Rok 2022
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2022/2023- rejon 2, 3- III postępowanie
Ogłoszenie na "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pabianice, Piasek, Góry Gorzkowskie stanowiących połączenie komunikacyjne z drogami wyższej kategorii- 3 części"
"Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2022/2023"- II postępowanie
Ogłoszenie na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2022/2023"
Ogłoszenie na "Budowa kanalizacji w miejscowości Zagórze, Gmina Janów"- II postępowanie
Ogłoszenie na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Janów do placówek w Częstochowie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu"
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
Ogłoszenie na "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze"
Ogłoszenie na "Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Janów do szkół i placówek w roku szkolnym 2022/2023"
Ogłoszenie na "Zakup dla OSP Janów ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego"
Ogłoszenie na "Budowa dwuoddziałowego przedszkola oraz pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lusławicach, gmina Janów."
Ogłoszenie na "Przebudowa ulicy Żurawskiej i łącznika wraz z budową ścieżki rowerowej w Janowie"
Rok 2021
Ogłoszenie na "Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Janów do szkół i placówek w roku szkolnym 2021/2022"
Ogłoszenie na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2021/2022 - rejon 1,3,4,5,6" - II postępowanie
Ogłoszenie na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2021/2022
Ogłoszenie na "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzanowice"
Przebudowa drogi do transportu rolnego Okrąglik-Żuraw
Ogłoszenie na "Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Janów"
Ogłoszenie na"Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w Siedlcu"
Ogłoszenie na "Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Janów"
Ogłoszenie na: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janów"
Ogłoszenie na "Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Lgoczanka"
Ogłoszenie na "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Złoty Potok gm. Janów od Cmentarza do granic Nadleśnictwa Złoty Potok oraz od granicy Nadleśnictwa Złoty Potok do granicy Janowa".
Ogłoszenie na: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janów"
Ogłoszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasku na "Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4."
Ogłoszenie na "Rozbudowa szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu"
Ogłoszenie na Budowa wodociągu w miejscowości Czepurka
Ogłoszenie na "Budowa garaży w Janowie"
Ogłoszenie na "Przebudowa drogi gminnej Nr DG677007S Hucisko".
Ogłoszenie na "Roboty budowlane polegające na odtworzeniu warstwy ścieralnej nawierzchni ulicy Klonowej w Złotym Potoku".
Ogłoszenie na "Budowa wodociągu Bystrzanowice - Kacze Błota."
Rok 2020
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2020/2021"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Roboty budowlane polegające na odtworzeniu warstwy ścieralnej nawierzchni drogi położonej na: działce ewidencyjnej nr 1543 k.m. 10, 11 na długości 600 m- Etap I , działce ewidencyjnej nr 1543 k.m. 10, 11 na długo
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi do transportu rolnego w miejscowości Hucisko"
Ogłoszenie o zamówieniu: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Ściegiennej w Piasku"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi do transportu rolnego Okrąglik-Żuraw"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej Nr DG677007S Hucisko"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej, w ramach projektu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Rok 2019
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1 250.000,00 PLN (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN), przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisj
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2019/2020"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narcyzowej i Magnoliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej: Część 1: ul. Narcyzowej w Janowie, Część 2: ul. Magnoliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych)od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r."
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Krokusowej oraz Konwaliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Żurawiu"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejs
Rok 2018
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejs
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzanowice"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzu"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej: Część I ul. Tulipanowa w Janowie, Część II ul. Różana w Janowie"