artykuł nr 1

Emisja obligacji 2017

1. Zaproszenie.

 

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych
Zaproszenie do składania ofert
Pakiet Informacyjny

 

2.Uchwały Rady Gminy Janów


•Uchwała Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok 
•Uchwała Nr 170/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
•Uchwała Nr 221/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
•Uchwała Nr 222/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok
•Uchwala nr 223/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
•Uchwała nr 224/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu


3.Sprawozdania roczne z wykonania budżetu jednostki


•Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok II kwartał 2017
•Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016
•Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015

 

4.Sprawozdania finansowe


• Rb-NDS za II kwartał 2017 r.
• Rb-NDS za 2016 r.
• Rb-NDS za 2015 r.
• Rb-NDS za 2014 r.
 
• Rb-N za II kwartał 2017 r.
• Rb-N za 2016 r. 
• Rb-N za 2015 r.
• Rb-N za 2014 r.
 
• Rb-Z za II kwartał 2017 r. 
• Rb-Z za  2016 r.
• Rb-Z za 2015 r.
• Rb-Z za 2014
 
• Rb-27s (zbiorcze) za II kwartał 2017 r.
• Rb-27s (zbiorcze) za 2016 r.
• Rb-27s (zbiorcze) za 2015 r.
• Rb-27s (zbiorcze) za 2014 r.
 
• Rb-28s (zbiorcze) za II kwartał 2017 r.
• Rb-28s (zbiorcze) za 2016 r.
• Rb-28s (zbiorcze) za 2015 r.
• Rb-28s (zbiorcze) za 2014 r.
 
• Rb-Z SP ZOZ ZOZ Gminy Janów za II kwartał 2017 r.
• Rb-Z SP ZOZ ZOZ Gminy Janów za  2016 r.
• Rb-Z SP ZOZ ZOZ Gminy Janów za 2015 r. 
• Rb-Z SP ZOZ ZOZ Gminy Janów za 2014 r.


5.Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Uchwała Nr 4200/VII/193/2017 z dnia 2 listopada 2017 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

•Uchwała nr 4200/VII/207/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku VII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janów projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

•Uchwała nr 4200/VII/208/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku VII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Janów

•Uchwała nr 4200/VII/209/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku VII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janów projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2028

•Uchwała nr 4200/VII/44/2017 z dnia 7 lutego 2017roku VII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 586 509,10 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Janów

•Uchwała nr 4200/VII/45/2017 z dnia 7 lutego 2017roku VII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Janów, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

•Uchwała nr 4200/VII/55/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku VII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

•Uchwała nr 4200/VII/70/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku VII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

•Uchwała nr 4200/VII/150/2016 z dnia 5 września 2017 roku VII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janów informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Janów za I półrocze 2017 rok.

 

6.Informacja o poręczeniach i posiadanych udziałach w innych podmiotach
 
 
7.Stan zadłużenia Gminy Janów na koniec I półrocza 2017 roku

 

8. Złożone zapytania i udzielone odpowiedzi.

- zapytanie i udzielona odpowiedz z dnia 18.10.2017 r.

 

9. Inne dodatkowe informacje: