artykuł nr 1

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach.

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.32.2023

WÓJTA GMINY JANÓW

z dnia 24 marca 2023 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 40), art. 63 ust.1 i 10 w związku z art.29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. 1428), Wójt Gminy Janów zarządza co następuje:

 

§  1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach, Lusławice 70, 42-253 Janów.

 

§  2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.  Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017?r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

 

§  4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

1) na stronie internetowej Gminy Janów – janow.pl

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Janów – www.bip.janow.akcessnet.net

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Janów.

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

/-/Wójt Gminy Janów

Edward Moskalik