artykuł nr 1

INFORMACJA

Informuję, że sprawozdania  finansowe za 2018 rok, składające się z:

Bilansu jednostki  budżetowej za 2018 rok,

Rachunku zysków i strat za 2018 rok,

Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2018 r.,

Informacji dodatkowej za 2018 rok.

zostały umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Janowie w zakładce:  

„Zespół Obsługi Placówek Oświatowych”

„Sprawozdania finansowe ZOPO i jednostek obsługiwanych.”