główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa drogi krajowej nr 46 odcinek Janów- Lgoczanka"

Janów, dnia 1 sierpnia 2019 r.

IR-III.6220.2.2019

 

Z A W I A D O M I E N I E- O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z  art.  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz  art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

 

zawiadamiam strony postepowania

 

że na wniosek z dnia 11 lipca 2019 r. (data wpływu 12.07.2019 r.) pełnomocnika Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowego Drog-Men, ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Rozbudowa drogi krajowej nr 46 odcinek Janów- Lgoczanka”

 

Informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, wszystkim stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

 

Ponadto, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Janów przy ul. Częstochowskiej 1, pok. nr 5 Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Referatu od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy Urzędu (pon, śr, czw,pt 7??-15??  wt. 8??-16??).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych oraz organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt.1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a.- zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Janów (ul. Częstochowska 1 42-253 Janów) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janów http://www.bip.janow.akcessnet.net/. zgodnie z art.49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
  2. A/a

Do wiadomości:

  1. pełnomocnik P.U.H. DROG-MEN

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Edward Moskalik

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Janów reprezentowana przez Wójta z siedzibą 42-253 Janów, ul. Częstochowska 1.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – mgr Katarzyna Macherzyńska e-mail: kmacherzyńska.iod@gmail.com

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu Gminy - na postawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 oraz z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

4.Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6. Posiada Pani/ Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (np. ustawa z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz inne przepisy ustawowe regulujące załatwianie spraw przez jednostki administracji publicznej) jest obligatoryjne.

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Edward Moskalik

Dostępne kategorie:
Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa drogi krajowej nr 46 odcinek Janów- Lgoczanka"
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na ?Etap I Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzę
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Etap I Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu zbierania odpadów wraz z niezbędną infras
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej DK46 nad ciekiem bez nazwy w km 220+56
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej DK46 nad ciekiem bez nazwy w km 220+568 w m. Bystrzanowice"
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Rozbudowa ujęcia wód podziemnych zakładu Złoty Potok Sp. z o.o."
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Śmiertny Dąb"
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w gminie Janów"
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Odbudowa ciągu dróg powiatowych nr 1039S i 1039S Piasek-Żuraw-Lipnik, gmina Janów, uszkodzonych w wyniku powodzi j
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Szlak atrakcji turystycznych. Ścieżki spacerowo-rowerowe w północnej części województwa śląskiego na terenie gmin:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 od km 13+880 do km 15+900 wraz z odwodnieniem na odcinku Janów ? Złoty Potok
Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej 1066 S od DK 46 Zrębice-Siedlec do DW 793 o długości 10.20 km na terenie Gmi
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Stacjonarny Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w Gminie Janów"
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa stacji gazu płynnego propan-butan o stację paliw płynnych"
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Osiedle "Zaborce" w Janowie. Kanalizacja sanitarna z przyłączami"
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali łączącej Śmiertny Dąb, Lipnik, Czepurkę i Janów"
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na"Przebudowa drogi powiatowej 1066 S od DK 46 Zrębice-Siedlec do DW 793 o długości 10,20 km na terenie Gminy O