Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Janów

Zarządzenie Nr 23/2019
Wójta Gminy Janów
z dnia 10 stycznia 2019r.
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Janów

Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz art. 68 i art.682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),

§ 1.

1. Z dniem 10 stycznia 2019 r. powołuję Panią Lidię Piestrzyńską na stanowisko Zastępcy Wójta.
2. Z powołania wynika obowiązek świadczenia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony od dnia 10 stycznia 2019 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Janów
/-/ Edward Moskalik