Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czepurka

Zarządzenie Nr 6/2019
Wójta Gminy Janów
z dnia 10 stycznia 2019 roku

w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czepurka

Na podstawie § 16 Statutu Sołectwa Czepurka uchwalonego Uchwałą Nr 66/XIV/2003 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003r., (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 111, poz. 3415 z dnia 15 grudnia 2003 r.),

Wójt Gminy Janów zarządza:

§ 1.

1.Zarządza się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czepurka na dzień 25 stycznia 2019r. (piątek) o godz. 16.30.

2.Zebranie wiejskie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Czepurce.

3.Dla ważności zebrania wiejskiego wymagana jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

4.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obowiązującej frekwencji, wybory zostaną przeprowadzone w dniu 25 stycznia 2019r. (piątek) o godz. 16.45, bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

§ 2.

Proponuję następujący porządek zebrania wiejskiego:

1. Otwarcie zebrania wiejskiego.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za kadencję.

5. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem.

6. Powołanie komisji wyborczej.

7. Wybór sołtysa:
- zgłaszanie kandydatów na funkcję sołtysa,
- ustalenie procedury wyboru sołtysa,
- przeprowadzenie głosowania,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- sporządzenie protokołu o wynikach wyboru.

8. Wybór rady sołeckiej:
- zgłaszanie kandydatów do rady sołeckiej,
- ustalenie procedury wyboru rady sołeckiej,
- przeprowadzenie głosowania,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- sporządzenie protokołu o wynikach wyboru.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad zebrania wiejskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Janów

Edward Moskalik