główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycyjno-budowlanych

Zarządzenie Nr 124/2019
Wójta Gminy Janów
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycyjno-budowlanych

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, 2, 2a, 2b, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)

Wójt Gminy Janów zarządza:

§ 1.

Ogłaszam konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: ds. inwestycyjno-budowlanych.

§ 2.

W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1) Lidia Piestrzyńska – Przewodnicząca Komisji
2) Jarosław Zasuń – członek,
3) Rafał Strzelczyk – członek.

§ 3.

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Janów i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janów.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Janów

Edward MoskalikZałącznik do Zarządzenia Nr 124/2019
Wójta Gminy Janów z dnia 14.08.2019 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


I. Wójt Gminy Janów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
1)  Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów
2)  Nazwa stanowiska urzędniczego:
ds. inwestycyjno-budowlanych
3)  Referat:
Inwestycji i Rozwoju
4)  Wymiar etatu:
1/1


II. Wymagania niezbędne:

1)  wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska);
2)  posiadanie obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy
o pracownikach samorządowych);
3)  pełna zdolność do czynności prawnych;
4)  korzystanie z pełni praw publicznych;
5)  brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
7)  nieposzlakowana opinia;
8)  znajomość ustaw:
- o samorządzie gminnym,
- Prawo budowlane,
- Prawo zamówień publicznych,
- drogach publicznych;
9)  znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
10)  znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
11)  znajomość Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

III. Wymagania dodatkowe:

1)  obsługa komputera, pakiet Office, Excel,
2)  prawo jazdy kat. B,
3)  odporność na stres.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)  planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
2)  utrzymanie nawierzchni, chodników i urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń drogowych;
3)  przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg;
5)  wydawanie pozwoleń na zajęcie pasa drogowego, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach;
6)  przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
7)  przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać
w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
8)  zarządzanie siecią dróg gminnych;
9)  prowadzenie nadzoru nad właściwą organizacją ruchu drogowego;
10)  wydawanie opinii na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie związanych
z gospodarką drogową i na zajmowanie pasa drogowego, orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia w odniesieniu do dróg gminnych;
11)  wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
12)  podejmowanie działań związanych z budową, modernizacją i remontami urządzeń komunalnych;
13)  nadzór nad remontami urządzeń komunalnych;
14)  prowadzenie spraw z zakresu komunikacji, w tym wydawanie zezwoleń
na korzystanie z przystanków autobusowych;
15)  ustalanie lokalizacji przystanków autobusowych;
16)  przygotowywanie dokumentacji w sprawie nazewnictwa ulic i placów;
17)  nadawanie numeracji porządkowej budynków;
18)  zapewnienie funkcjonowania oświetlenia ulicznego;
19)  uzgadnianie lokalizacji oświetlenia ulicznego;
20)  uzgadnianie lokalizacji przyłączy wodno-kanalizacyjnych;
21)  opracowywanie założeń do umów i opiniowanie ofert;
22)  sporządzanie harmonogramów prac inwestycyjno-modernizacyjnych;
23)  weryfikacja kosztorysów prac inwestycyjno-modernizacyjnych;
24)  przygotowywanie wniosków i występowanie do urzędów o wydanie pozwoleń
na realizację inwestycji lub ich modernizację;
25)  prowadzenie dokumentacji obiektów budowlanych;
26)  zlecanie i nadzór nad realizacją prac budowlanych w ramach bieżących napraw, planowanych remontów i inwestycji.

V. Warunki pracy na stanowisku:
1)  miejsce pracy wewnątrz budynku,
2)  wykonywanie obowiązków związanych z obsługą komputera, sporządzaniem, przenoszeniem, porządkowaniem, dostarczaniem, wysyłaniem dokumentów, praca w systemie jednozmianowym w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym
i naturalnym w pozycji siedzącej,
3)  pracownik użytkuje sprzęt biurowy w szczególności komputer, drukarkę,  kserokopiarkę, faks, telefon,
4)  możliwe narażenie na: stres, obciążenie mięśniowo- szkieletowe, w szczególności statyczne mięśni,
5)  stanowisko nie jest przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,
6)  pracodawca zapewnia właściwy mikroklimat w pomieszczeniach biurowych.
VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W lipcu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Janów,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


VII. Wymagane dokumenty:
1)  życiorys (CV);
2)  list motywacyjny;  z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych z siedzibą w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofaniu zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”, oraz numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem.”
3)  kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
4)  kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy;
a) zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy.
b)  dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
5)  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (nie dotyczy kierowniczych stanowisk urzędniczych);
6)  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
7)  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8)  oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)  kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport) albo oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
(z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
10)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).


VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1)  termin: 28 sierpnia 2019 r. do godz.: 15:00;
2)  sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: ds. inwestycyjno-budowlanych”;
3)  miejsce: Urząd Gminy Janów (Sekretariat) albo przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów


IX. Informacje dodatkowe:
1)  dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
2)  kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu naboru;
3)  informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.janow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janów (ul. Częstochowa 1, 42-253 Janów);


Janów, dnia 14 sierpnia 2019 r.

Dostępne kategorie:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. zagospodarowania przestrzennego
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2020
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub Sportowy "KS Złoty Potok"
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub Sportowy Dragon.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Kabex LKS Podkowa Janów.
Zarządzenie Nr 149/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. VAT i księgowości budżetowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Janów
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycyjno-budowlanych
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.?Rozbudowa drogi krajowej nr 46 odcinek Janów- Lgoczanka?
Raport o stanie Gminy Janów za 2018 r.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. zagospodarowania przestrzennego
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. zagospodarowania przestrzennego
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 16 stycznia 2019 r. mw sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2019.