główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2022 roku

W Y K A Z
nieruchomości będącej własnością Gminy Janów
przeznaczonej do najmu na okres od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2022 roku

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm./, Uchwały Nr 48/VII/11 Rady Gminy Janów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Janów oraz Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Janów  z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością  Gminy Janów przeznaczonej do najmu, Wójt Gminy Janów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości.

1.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów oznaczona jest symbolem UA, co oznacza tereny usług administracji.

2.  Opis nieruchomości:  w skład przedmiotu najmu wchodzi lokal użytkowy o pow. 43 m2 mieszczący się w budynku Urzędu Gminy Janów na  nieruchomości położonej w miejscowości Janów, gm. Janów przy ul. Częstochowskiej 1 oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 210 k. m. 1 o pow. 0,1430 ha od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2022 roku., dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr CZ1C/00095455/8.
Nieruchomość położona w dogodnym miejscu przy ulicy Częstochowskiej 1. Nieruchomość nadaje się na prowadzenie działalności przez  Agencję PKO Banku Polskiego SA. Położenie nieruchomości nie jest uciążliwe dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.
3.  Wysokość stawki czynszu najmu nieruchomości wynosi 11 za 1 m² miesięcznie (netto) plus należny podatek VAT oraz koszty zużycia mediów zgodnie z rozliczeniem.

a)  Czynsz podlega zapłacie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na konto Urzędu Gminy Janów Nr 06859100070330092502280008  w KBS Filia Janów
b)  Stawka czynszu może być podwyższona raz do roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS. W przypadku gdy wskaźnik wskaże wartość ujemną wysokość czynszu nie ulega zmianie.
4. Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem zawarcia umowy najmu .

5. Najemca ma prawo dokonywania ulepszeń na własny koszt po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, w miejscu zwyczajowo przyjętym – sołectwie, w którym znajduje się w/w nieruchomość oraz na stronie internetowej Gminy Janów www.janow.pl na okres od 5 sierpnia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Janów, dnia 5 sierpnia 2019 rok.

Wójt Gminy Janów

Edward Moskalik

 

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Zarządzenie Nr 251/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Janów, Zagórze, Złoty Potok, Żuraw, Piasek
Rok 2019
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w następujących miejscowościach: Apolonka, Janów, Lipnik, Piasek, Siedlec, Teodorów, Zagórze, Złoty Potok, Żuraw
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 28.10.2019 r.
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 25.09.2019 r.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w następujących miejscowościach: Pabianice, Piasek
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do użyczenia - wykaz z dnia 25.09.2019 r.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w następujących miejscowościach: Apolonka, Janów, Teodorów, Zagórze, Złoty Potok, Żuraw
Wykaz zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony
Wykaz zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2022 roku
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres od 12 października 2019 roku do 11 października 2029 roku
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy na okres od 25 sierpnia 2019 roku do 22 maja 2022 roku
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 25.07.2019
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - wykaz z dnia 1.07.2019
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Złoty Potok, Żuraw, Piasek.
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - wykaz z dnia 6.06.2019
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Siedlec, Zagórze, Apolonka, Lipnik, Janów
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - wykaz z dnia 7.05.2019
głoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Pabianice, Piasek, Janów, Żuraw,
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 23.04.2019
Wykaz zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Siedlec, Zagórze, Apolonka, Lipnik, Pabianice, Janów
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 06.03.2019
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - Złoty Potok cz. dz. 1269/1 oraz cz. dz. 1270
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Siedlec, Zagórze, Apolonka, Lipnik, Pabianice, Janów,
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Żuraw, Złoty Potok, Piasek
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 13.08.2018
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Apolonka, Bystrzanowice, Lipnik, Pabianice, Janów
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do najmu - Złoty Potok
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na przetargi ustne na najem nieruchomości (lokal przy Placu Grunwaldzkim 9)
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 29.05.2018
Wykaz nieruchomości - lokalu będącego własnością Gminy Janów przeznaczonego do najmu na okres od 01.07.2018 roku do 30.06.2021 roku.
Wykaz nieruchomości będących własnością/we władaniu Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy na okres od 14.05.2018 r. do 31.12.2020 r.
Wójt Gminy Janów ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Siedlec, Żuraw, Złoty Potok, Piasek.
Wykaz nieruchomości - powierzchni użytkowej w budynku Urzędu Gminy Janów będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres od 01.03.2018 roku do 30.11.2020 roku.