główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres od 12 października 2019 roku do 11 października 2029 roku

W Y K A Z
nieruchomości będącej własnością Gminy Janów
przeznaczonej do najmu na okres od 12 października 2019 roku do 11 października 2029 roku


Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm./, Uchwały Nr 48/VII/11 Rady Gminy Janów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Janów, Zarządzenia Nr 72/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ustalenia zasad określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów stanowiących własność Gminy Janów oraz Zarządzenia Nr 116/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej w dzierżawie Gminy Janów przeznaczonej do najmu, Wójt Gminy Janów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości.


1.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania : w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów oznaczona jest symbolem MNU jest to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

2.  Opis nieruchomości:  w skład przedmiotu najmu wchodzi lokal o pow. 57 m² w budynku „ Dom Wiejski” w Żurawiu na działce nr 405/38 k.m. 2 w Żurawiu przy ul. Kościelnej 19, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr CZ1C/00064781/6,

Lokal jest położony w dogodnym miejscu przy ulicy Kościelnej w Żurawiu. Lokal nadaje się na prowadzenie punktu aptecznego. Ma niezależne wejście oraz dostęp do mediów: woda, energia elektryczna, ogrzewanie. Położenie lokalu nie jest uciążliwe dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.
   
3.  Cena wywoławcza stawki czynszu najmu za lokal wynosi 15 zł. za 1 m² miesięcznie (netto) tj.  855,00 zł. (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć złotych) plus należny podatek VAT oraz koszty zużycia mediów zgodnie z rozliczeniem.

a) Czynsz podlega zapłacie w terminie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na konto Urzędu Gminy Janów Numer 06859100070330092502280008 w KBS.  
b) Stawka czynszu może być podwyższona raz do roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych  ogłaszany przez Prezesa GUS. W przypadku gdy wskaźnik wskaże wartość ujemną wysokość czynszu nie ulega zmianie.

4. Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem zawarcia umowy najmu.

5. Najemca ma prawo dokonywania ulepszeń na własny koszt po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, w miejscu zwyczajowo przyjętym – sołectwie, w którym znajduje się w/w nieruchomość oraz na stronie internetowej Gminy Janów www.janow.pl na okres od  5 sierpnia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku.
Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Janów, dnia 5 sierpnia 2019 rok.

Wójt Gminy Janów
Edward Moskalik

Dostępne kategorie:
Rok 2018
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w następujących miejscowościach: Apolonka, Janów, Teodorów, Zagórze, Złoty Potok, Żuraw
Wykaz zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony
Wykaz zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2022 roku
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres od 12 października 2019 roku do 11 października 2029 roku
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy na okres od 25 sierpnia 2019 roku do 22 maja 2022 roku
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 25.07.2019
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - wykaz z dnia 1.07.2019
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Złoty Potok, Żuraw, Piasek.
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - wykaz z dnia 6.06.2019
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Siedlec, Zagórze, Apolonka, Lipnik, Janów
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - wykaz z dnia 7.05.2019
głoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Pabianice, Piasek, Janów, Żuraw,
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 23.04.2019
Wykaz zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Siedlec, Zagórze, Apolonka, Lipnik, Pabianice, Janów
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 06.03.2019
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - Złoty Potok cz. dz. 1269/1 oraz cz. dz. 1270
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Siedlec, Zagórze, Apolonka, Lipnik, Pabianice, Janów,
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Żuraw, Złoty Potok, Piasek
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 13.08.2018
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Apolonka, Bystrzanowice, Lipnik, Pabianice, Janów
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do najmu - Złoty Potok
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na przetargi ustne na najem nieruchomości (lokal przy Placu Grunwaldzkim 9)
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 29.05.2018
Wykaz nieruchomości - lokalu będącego własnością Gminy Janów przeznaczonego do najmu na okres od 01.07.2018 roku do 30.06.2021 roku.
Wykaz nieruchomości będących własnością/we władaniu Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy na okres od 14.05.2018 r. do 31.12.2020 r.
Wójt Gminy Janów ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Siedlec, Żuraw, Złoty Potok, Piasek.
Wykaz nieruchomości - powierzchni użytkowej w budynku Urzędu Gminy Janów będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres od 01.03.2018 roku do 30.11.2020 roku.